Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag
Det fremgår af planlovens § 11a, stk. 1, nr. 14, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresser, herunder beliggenheden af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, af økologiske forbindelser samt af potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser.

Det fremgår af planlovens § 11a, stk. 1, nr. 13, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for Grønt Danmarkskort.

Forpligtelserne vedr. Natura 2000 fremgår af miljømålsloven, som er en udmøntning af EU´s habitatdirektiv og vandrammedirektiv.

Statslige interesser
Det er en statslig interesse at sikre de særlige naturbeskyttelsesinteresser i Natura 2000-områder, generelt beskyttede naturområder efter naturbeskyttelseslovens § 3, strand- og klitfredede områder og naturfredede områder. Det er desuden en statslig interesse at sikre sammenhæng i naturen på tværs af administrative grænser og sikre koordination med handleplanerne, der realiserer Vand- og Natura 2000-planerne.

Det er et mål. at kommuneplanen ikke skader internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder) og at planlægningen sikrer sammenhæng mellem Natura 2000-områder, generelle beskyttelsesområder og fredede områder ved at forbinde dem med økologiske forbindelser.

Der arbejdes for at skabe større sammenhængende naturområder, idet en af de største trusler mod en varieret og værdifuld natur er, at levestederne er for få, for små og for spredte. Naturen og den biologiske mangfoldighed skal beskyttes ved at bevare og sikre økosystemer for at forbedre og genskabe levesteder for hjemmehørende planter og dyr. De økologiske forbindelser mellem naturområderne skal udbygges og suppleres ud fra økologiske kvalitetsmål for forbindelserne. Arealer med potentielle naturkvaliteter skal identificeres med henblik på at kunne prioritere en eventuel gradvis retablering til naturområder og en forbedret sammenhæng mellem naturområder samt etablering af større sammenhængende naturområder.

Planstrategi 2015
I Planstrategi 2015 vedtog Allerød Byråd at revidere naturemnet i kommuneplan 2017 og mere specifikt vil byrådet udvikle dyr og planters spredningsmuligheder samt de rekreative værdier forbundet hermed.

Kommuneplan 2017
I Kommuneplan 2017 er der udpeget areal til Grønt Danmarkskort. Udpegningen er foretaget ud fra den 3 nationale kriterier:

Eksisterende værdifulde naturområder udenfor Natura 2000-områderne.
Nye naturområder, som kan udvide eller skabe sammenhæng mellem eksisterende værdifulde naturområder, herunder i tilknytning til og mellem Natura 2000-områder.

Naturområder, som samtidig bidrager til andre formål, herunder klimatilpasning- og forebyggelse, vandmiljø eller rekreation.

Kriterierne svarer til de kriterier der er brugt til udpegning af de biologiske interesseområder og Det Grønne Danmarkskort er derfor overlappende med naturbeskyttelsesområder, potentielle naturbeskyttelsesområder, økologiske forbindelser og potentielle økologiske. Ovenstående udpegninger er i høj grad overtaget fra tidligere kommuneplaner, men er revideret i forbindelse med Kommuneplan 2017.Mere specifikt er der sket følgende ændringer:

  • Graveområdet nord for St. Rosenbusk er udpeget til Potentiel Naturbeskyttelsesområde. Når råstofgravningen er overstået vil der være mulighed for at skabe et værdifuldt natur og rekreativt område.
  • Lynge Natur- og Fritidsområde er inkluderet i Naturbeskyttelsesområde, der hvor efterbehandlingen er afsluttet. Miljøcenter på Stensøvej og området omkring Birkerødgård er udpeget til Potentiel Naturbeskyttelsesområde. Lynge Natur- og fritidsområde er taget ud af den Potentielle Økologiske Forbindelse.
  • Arealet dækket af fredningen Kattehale Naturmosaik er udpeget til Naturbeskyttelsesområde.

Med udgangspunkt i det Digitale naturkort og Allerød Kommunes Strategi for biologisk mangfoldighed er naturområder og økologiske forbindelser gennemgået og undersøgt hvilke arter der er tilknyttet hvilke områder.

De økologiske forbindelser er bl.a. udpeget for arterne stor vandsalamander, spidssnudet frø, stor kærguldsmed, isblåfugl og violetrandet ildfugl.

Den potentielle økologiske forbindelse er bl.a. udpeget for arterne agerhøne, markfirben, dværgblåfugl og skovkløver. Se mere i artskortlægningen under bilag.

Langs Kollerød Å er en Økologisk forbindelse som hovedsageligt forbinder områder i Hillerød Kommune. Allerød Kommune fastholder afgrænsningen så længe Hillerød Kommune ikke revidere afgrænsningen.

Kortlægning af værdifuld natur
Udpegningen af områder med biologiske interesser er baseret på en omfattende kortlægning af naturområderne i og omkring Allerød Kommune i forbindelse med kommuneplan 2009 arbejdet.

Der blev i alt kortlagt og værdisat 91 naturområder fordelt på ca. 1460 ha. Værdisætningen skete ud fra et pointsystem, hvor områdernes naturindhold, naturtype, størrelse m.v. indgik. Ud fra tildelingen af point blev områderne inddelt i “A”, “B”, “C” eller “D” natur, hvor “A” er den absolutte bedste natur.

For yderligere information henvises der til afrapporteringen af naturkortlægningen fra marts 2009, se bilagssiden