Kommuneplantillæg for Fru Lunds Villa

Baggrund

Byrådet vedtog den 13. december 2018 at igangsætte lokalplanarbejdet for en ejendom ved Musikskolen. Lokalplanen har til formål at muliggøre at ejendommen kan anvendes til liberalt erhverv og/eller en bolig.

Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde RA.O.01 Musikskole m.m., som kun må anvendes til offentlige formål, som skole, institutioner, sportsarealer og kulturelle formål. Lokalplanområdets fremtidige anvendelse til blandet bolig og erhverv er ikke i overensstemmelse med anvendelsesbestemmelserne i rammeområde RA.O.01.

Formål

Tillæg nr. 3 for Fru Lunds Villa har til formål at udlægge området til blandet bolig- og erhverv, således at lokalplanen kan vedtages i overensstemmelse med kommuneplanen.

Indhold

I kommuneplantillægget indsættes en ny ramme for blandet bolig- og erhverv - RA.BE.01, samt justeres afgrænsningen af rammeområderne RA.O.01.

Rammeområde RA.BE.01 udlægges til blandet bolig- og erhverv, dog kun med mulighed for liberalt erhverv.

Samme område fjernes fra den eksisterende ramme - RA.O.01.

Miljøvurdering

Allerød Kommune har på baggrund af en miljøvurderingsscreening vurderet, at lokalplan 2-321 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 3 ikke vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af planerne. Begrundelsen findes i, at planerne omfatter en ændret anvendelse af et mindre område på lokalt plan, hvor det vurderes, at de miljøaspekter, som loven omhandler, ikke vil blive påvirket væsentligt af planen.

PDF (Denne sektion vises ikke på ydersiden)

Indsæt link til PDF her

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

RA.BE.01 - RA.BE.01
RA.O.01 - RA.O.01

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

RA.O.01 - Musikskole m.m.