Kommuneplantillæg nr. 2 for Allerød Bymidte

Baggrund

Byrådet vedtog den 27. juni 2019 Helhedsplanen for Allerød Bymidte.
Den 29. august udsendte byrådet indkaldelse af ideer og forslag
med henblik på, at der kan udarbejdes et kommuneplantillæg i overensstemmelse med helhedsplanen, som grundlag for den kommende lokalplan for Allerød Bymidte.


Formålet med lokalplanen er at sikre byliv gennem indretning og etablering af offentlige ude/opholdsarealer i form af pladser, butiksstrøg, grønne strøg, der fremstår som gode og indbydende bymiljøer med markant beplantning og gode opholdsmuligheder.


Lokalplanen skal også sikre at der i bymidten er et varieret udbud af boliger, publikums orienterede funktioner, offentlige og kulturelle funktioner samt detailhandel og liberale erhverv.
Kommuneplantillægget ændrer:

 • Kommuneplanramme LS.C.01, LS.E02 og LS.BE.01
 • Retningslinje 1.5.11
 • Redegørelse afsnit 1.5 Detailhandelsstruktur og 6.6 Klimatilpasning

Formål

Formålet med kommuneplantillægget er at muliggøre Helhedsplanen for Allerød Bymidte, herunder øgede bygningshøjder og udvidede rammer for detailhandelen.

Indhold

Ændringer LS.C.01

I kommuneplanramme LS.C.01 ændres nedenstående i overensstemmelse med Helhedsplanen for Allerød Bymidte. Derudover udvides kommuneplanrammen og inddrager dele af rammeområderne: LS.E.02 og LS.BE.01. Se kort på næste side. Bestemmelserne i de to rammeområder ændres ikke

Den maksimale byggehøjde øges fra 13 til 20 meter.

Områdets anvendelse
“Området må kun anvendes til blandet bolig- og erhvervsformål (butikker, liberale erhverv samt mindre fremstillingsvirksomhed i tilknytning til butikkerne, restaurant, hotel mv.) samt offentlige formål, såsom station, posthus, bibliotek, institutioner o.lign“

- ændres til
“Området må kun anvendes til helårsbeboelse, offentlige formål og centerformål.”

Miljøklasser for virksomheder fjernes. Miljøklasser vurderes ikke at være relevante når anvendelsen er centerområde.

Bebyggelsesprocent = “110%” - Fjernes. Der fastsættes ikke en maksimal bebyggelsesprocent i den nye kommuneplanramme. Bebyggelsesgraden bliver i den medfølgende lokalplan reguleret med bygningshøjder, byggelinjer, og bygningsdybder.

På baggrund af ændringer i planlovens detailhandelsbestemmelser ændres butiksstørrelsesbestemmelser:

Den maksimale butiksstørrelse for den enkelte dagligvarebutik ændres fra 3.500 m2 til 5.000 m2.

Den maksimale butiksstørrelse for den enkelte udvalgsvarebutik ændres fra 2.000 m2 til 2.500 m2.

Planloven er ligeledes ændret således, at kommunernes planlægning i større omfang skal understøtter forebyggelsen af skader som følge af oversvømmelse på grund af klimaændringer og derfor tilføjes følgende:

“Det fremgår af kommunens Handleplan for klimatilpasningsplan fra 2017, at der ved kraftige regnhændelser er risiko for opstuvning af regnvand ved stationen og at viadukten på Amtsvej kan blive oversvømmet. Der skal ved lokalplanlægning vurderes om der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse.”

 

Ændringer Hovedstruktur

I Kommuneplanens hovedstruktur ændres følgende:

Detailhandelsstruktur - Retningslinje 1.5.11

“I Lillerød bymidte samt i Lynge og Vestcentret fastsættes en maksimal-størrelse for dagligvarebutikker på 3.500 m2 og for udvalgsvarebutikker på 2.000 m2.

Butikker til områdernes lokale forsyning må maksimalt udgøre 1.000 m2. Ovennævnte størrelser er fastsat dels i Lov om Planlægning dels i Landsplandirektiv for detailhandel i Hovedstadsområdet”

- ændres til
I Lynge og Vestcentret fastsættes en maksimalstørrelse for dagligvarebutikker på 3.500 m2 og for udvalgsvarebutikker på 2.000 m2. I Lillerød bymidte fastsættes en maksimalstørrelse for dagligvarebutikker på 5.000 m2 og for udvalgsvarebutikker på 2.500 m2.

Butikker til områdernes lokale forsyning må maksimalt udgøre 1.000 m2. Ovennævnte størrelser er fastsat dels i Lov om Planlægning dels i Landsplandirektiv for detailhandel i Hovedstadsområdet.

 

Ændringer redegørelse

Klimatilpasning

I afsnittet 6.6 Klimatilpasning – Bemærkninger til retningslinjer tilføjes følgende:

I 2017 vedtog Allerød kommune Handlingsplan for klimatilpasning. Det fremgår af planen og de bagvedliggende analyser, at der er risiko for opstuvning af vand på terræn på arealet foran stationen. Det er ikke et oplevet problem.

Derimod har der ved flere kraftige regnhændelser været opstuvning af vand på Amtsvej i viadukten under S-togsbanen. Eventuelle afværgeforanstaltninger vil formentlig skulle udnytte dette naturlige lavpunkt i lokalområdet. Afledning af vandet fra viadukten vurderes ikke at påvirke vandsystemet væsentligt og dermed vurderes det ikke at påvirke kommuner nedstrøms.

Detailhandel
I 1.5 Detailhandelsstruktur – Bemærkninger til retningslinjer ændres følgende:
Der fastsættes maksimale rammer for butiksformål, og de omfatter både de eksisterende butikker, og de butikker, som kan etableres i fremtiden. I Lillerød Bymidte fastsættes rammen til 32.000 m2 etageareal. I 2009 blev det eksisterende butiksareal opgjort til 18.500 m2. Restrummeligheden skal helt overvejende reserveres til udvalgsvarebutikker for at styrke Bymidtens attraktion. .

- Ændres til
Der fastsættes maksimale rammer for butiksformål, og de omfatter både de eksisterende butikker, og de butikker, som kan etableres i fremtiden. I Lillerød Bymidte fastsættes rammen til 32.000 m2 etageareal. I 2018 blev det eksisterende butiksareal opgjort til 17.300 m2. Restrummeligheden skal helt overvejende reserveres til udvalgsvarebutikker for at styrke Bymidtens attraktion.

Afsnittet 1.5 Detailhandelsstruktur – Baggrund for retningslinjer ændres til nedenstående:

Lovgrundlag
Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for den kommunale detailhandelsstruktur, herunder afgrænsningen af bymidter, og fastsætte det maksimale bruttoetageareal til butiksformål og for de enkelte butikker, jf. planlovens § 11a, stk. 1, nr. 3.

Kommunens detailhandelsplanlægning sker inden for rammerne af planloven og Landsplandirektiv for detailhandel i Hovedstadsområdet, som udstikker overordnede bestemmelser for detailhandelsplanlægningen:

 

 • Arealer til butiksformål skal udlægges i den centrale del af en by, samt i de centrale områder af en bydel i de større byers bydele.
 • Fingerplanens 4 delområder: indre storbyområde (håndfladen), ydre storbyområde (byfingrene), grønne kiler og øvrige hovedstadsområde danner udgangspunkt for reglerne i Landsplandirektivet for detailhandel i Hoved stadsområdet.
 • Lillerød er i Landsplandirektiv for detailhandel i Hovedstadsområdet en by i ”Hillerød-fingeren”. Her er fastlagt at der er en bymidte i Lillerød.
 • Uden for de centrale bydele og de centrale områder af en bydel kan der dog udlægges arealer til butikker med særligt pladskrævende varer, mindre arealer til lokalforsyning af en landsby, et sommerhusområde eller lignende, butikker til salg af egne produkter (f.eks. gårdbutikker) mv.
 • Dagligvarebutikker kan i bymidter og bydelscentre etableres med et bruttoareal på max. 5.000 m² + 200 m² til personalerum. Der er ingen maksimal grænse for udvalgsvarebutikker, som fastsættes i kommuneplan og lokalplaner.
 • Større udvalgsvarebutikker kan kun etableres i bymidter og aflastningscentre udpeget i Landsplandirektiv for detailhandel i Hovedstadsområdet.
 • Der kan udlægges arealer til lokalcentre med et samlet bruttoareal til butikker på indtil 3.000 m2, med en maksimal butiksstørrelse på 1.200 m2 samt lokale butikker på indtil 1.200 m2 til et områdes daglige forsyning samt butikker, der forhandler særligt pladskrævende varer.

Statslige interesser
Det er statslige mål at kommunernes detailhandelsplanlægning skal:

 • fremme et varieret butiksudbud i mindre og mellemstore byer samt i de enkelte bydele i de større byer.
 • sikre, at arealer til butiksformål udlægges, hvor der er god tilgængelighed for alle trafikarter, og så transportafstandene i forbindelse med indkøb er begrænsede.
 • skabe gode rammer for velfungerende markeder

Planstrategi 2015
Det er byrådets mål, at Lillerød Bymidte skal være det overordnede center for handelsliv i kommunen og dermed være et attraktivt indkøbssted for borgerne både for så vidt angår dagligvarer og udvalgsvarer.
Lillerød bymidte skal ud over indkøbsmuligheder indeholde kulturelle tilbud og andre aktiviteter, som sikrer liv i bymidten og betyder, at bymidten er et naturligt mødested.

Det er desuden byrådets mål, at den nuværende centerstruktur fastholdes. Lillerød Bymidte og Lynge Bytorv som bymidter med dagligvarer og udvalgsvarebutikker, Vestcenteret som bydelscenter samt 4 dagligvarebutikker til forsyning af lokalområder.

Eksisterende forhold
Der er i dag ikke udlagt områder til butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper.
Der blev i 2009 udarbejdet en detailhandelsanalyse, der gav en status på detailhandelen og skitserede udviklingsmulighederne for kommunens detailhandel. For Allerød bymidte blev der udarbejdet en ny analyse i maj 2018.

Butikkerne
I Allerød Kommune var der primo 2009 74 butikker med et samlet bruttoareal på godt 31.500 m2 og en omsætning i 2008 på ca. 950. mio. kr. inkl. moms.

I Allerød bymidte var der i 2019 40 butikker og et samlet bruttoareal på 17.300 m2. Butikkerne omsatte i 2017 for ca. 550 mio. kr., hvoraf godt 175 mio. kr. var udvalgsvareomsætning.

Forbrug
Det potentielle forbrug fra borgerne i Allerød kommune var i 2017 knap 1,5 mia. kr. inkl. moms, fordelt med ca. 750 mio. kr. på dagligvarer og knap 740 mio. kr. på udvalgsvarer.

Oplandet
Det vurderes, at Lillerød bymidte primært har sit opland i Allerød- og Blovstrød-området, men bymidten fungerer også som oplandsby for resten af kommunen. Allerøds opland begrænses af en række attraktive og væsentligt større udbuds- punkter indenfor kort afstand – syd for Allerød ligger Lyngby bymidte, nord for ligger Hillerød bymidte og i øst ligger Hørsholm Midtpunkt.

Dagligvarer
Generelt er der i dag er en god decentral forsyning med dagligvarer.
I Lillerød skal der primært udlægges arealer til dagligvarer centralt for på længere sigt at sikre den daglige strøm af kunder samt sikre, at udbuddet koncentreres mest muligt.

Udvalgsvarer
På udvalgsvareområdet skal arealudlægget sikre, at forbrugerne har tilfredsstillende indkøbsforhold, og at Lillerød kan fastholde sin position som handelsby i kommunen.

Bymidteafgrænsning
Der er foretaget statistiske bymidteafgrænsninger for både Lillerød og Lynge. Afgrænsningerne er indarbejdet i den nuværende bymidteafgrænsning, der fremgår i retningslinje 1.5.12.

Planlov fra 2017
Med Planlovsændringen fra 2017 er det muligt at ændre butiksstørrelser. Den maksimale størrelse på udvalgsvarebutikker ændres fra 2.000 til 2.500 m2, fordi ICP har vurderet at det er vigtigt at der tiltrækkes kædebutikker. Kædebutikker har ofte behov for op til 2.000 m2. Med udviklingen mod færre og større butikker ønskes en fremtidssikring af bestemmelserne for bymidten og den maksimale grænse ændres derfor til 2.500 m2.

Samtidig ændres den maksimale dagligvarebutiks størrelse fra 3.500 m2 til 5.000 m2, så det er i overensstemmelse med planlovens bestemmelser.

Baggrund for bestemmelserne
Den eksisterende detailhandelsstruktur ændres ikke med kommuneplantillægget. Der rettes udelukkende i butiksstørrelser i Allerød Bymidte. Det vurderes ikke at ændringerne vil have en betydning for detailhandlen i resten af kommunen eller udenfor kommunegrænsen. Allerød Kommune ønsker med ændringen at sikre udviklingsmuligheder og et vel-fungerende marked med ændringerne. Detailhandelen i bymidten gives derfor bedre muligheder uden at det påvirker detailhandlen i kommunens mindre bysamfund.

Tilgængelighed
Allerød Kommune har i 2019 fået vurderet antal af parkeringspladser i bymidten. Der er en væsentlig overkapacitet og tilgængeligheden med bil er generelt god.

Allerød Station, som også betjenes af samtlige busruter i kommunen ligger i bymidten og adgangen med offentlig transport er derfor virkelig god. I forbindelse med stationen er der stor cykelparkeringskapacitet. Hovedstrøget M D Madsenvej er åben for cyklister.

Det vurderes, at der er god tilgængelighed for alle trafikanter.

Miljøvurdering

Der er udarbejdet en miljøvurdering af lokalplan 2-230 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 2. Følgende emner er behandlet: byarkitektur og kulturarv, jord, grundvand og spildevand, materielle goder samt trafik.

Miljørapport_Allerød_bymidte.pdf (4.9 MB)

PDF (Denne sektion vises ikke på ydersiden)

Indsæt link til PDF her

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

LS.C.01 - LS.C.01
LS.E.02 - LS.E.02
LS.BE.01 - LS.BE.01