LS.C.01

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  LS.C.01

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Fremtidig zone

  Byzone

 • Miljø

  Det skal sikres, at områder udlagt til støjfølsom anvendelse ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen

 • Anvendelse

  Området må kun anvendes til helårsbeboelse, offentlige formål og centerformål.

 • Særlige bestemmelser

  Det maksimale samlede bruttoetageareal til detailhandel er fastsat til 32.000 m2. Den maksimale butiksstørrelse for den enkelte dagligvarebutik er fastsat til 5.000 m2 og for den enkelte udvalgsvarebutik til 2.500 m2. Der kan etableres kontorvirksomheder med et større areal end 1.500 etagemeter. Det fremgår af kommunens Handleplan for klimatilpasningsplan fra 2017, at der ved kraftige regnhændelser er risiko for opstuvning af regnvand ved stationen og at viadukten på Amtsvej bliver oversvømmet. Der skal ved lokalplanlægning vurderes om der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse.

 • Status

  Vedtaget