Redegørelse

Mål for kommunens udvikling
I Planstrategi 2015 har byrådets vision overskriften "Fælles udvikling i balance".

Det vil sige, at der skal være balance mellem boligudbygning og udbygning med arbejdspladser, og balance mellem befolkningsudvikling og kapacitet i de kommunale ydelser - blandt andet på børne- og ældreområdet. Afbalanceret udvikling handler også om at tænke bæredygtigt og om at tage vare på vores naturværdier i et samspil mellem hensynet til benyttelse og beskyttelse.

Byrådet vil møde de regionale udfordringer ved at skabe bæredygtige lokaliseringsmuligheder for nye boligområder og arbejdspladsintensive virksomheder. I den forbindelse ser byrådet særlige regionale udviklingspotentialer ved en opgradering af trinbrættet ved Høvelte og på sigt en jernbaneforbindelse mellem Nordbanen og Farumbanen med en sammenkobling ved Høvelte.

Samtidig er det byrådets mål at sikre de sammenhængende regionale, landskabelige kvaliteter. Kommunen samarbejder med nabokommunerne og Staten om at udbygge de grønne kiler og udvide det rekreative stinet.

Kommunens struktur
Allerød Kommune dækker et areal på 6.787 ha, hvoraf cirka 1.100 ha eller 16% er byzone og 8 ha er sommerhusområde.

Byzonearealet er fordelt på to større sammenhængende byområder: Lillerød-Blovstrød og Lynge-Uggeløse samt Vassingerød Industriområde.

Byområderne er vokset op omkring landsbyerne Lillerød, Blovstrød, Lynge og Uggeløse. Herudover rummer kommunen landsbyerne Høvelte, Børstingerød, Kollerød, Vassingerød og Bastrup samt samlinger af gårde og huse som Hestetang, Krogenlund og Nymølle.

Omkring år 1900 havde landsbyerne nogenlunde samme størrelse, dog med Lynge og Blovstrød som de største. Mellem landsbyerne lå de store skove og det jævnt bakkede og åbne landskab.

Gennem første halvdel af 1900-tallet er det stort set kun Lillerød, som vokser. Det er i denne periode, at Lillerød udvikler sig fra landsby til stationsby. I midten af 1900-tallet begynder både Blovstrød og Lynge-Uggeløse at vokse. Væksten sker næsten udelukkende i form af villabyggeri.

I sidste halvdel af 1900-tallet mere end fordobles byarealet, og byområderne får den udstrækning og form, som vi kender idag. Også i denne periode er væksten størst i Lillerød. Det hænger sammen med, at jernbanen bliver elektrificeret i begyndelsen af 60’erne, hvorimod Slangerupbanen gennem Lynge bliver nedlagt i 1954.

Lillerød Bymidte er kommunens hovedcenter. Bymidtens opståen og historiske udvikling er tæt knyttet til jernbanen og stationen. Frem til 1900 var der en tydelig opdeling mellem stationsbyen med forretningskvarteret ved Prins Valdemars Allé og Lillerød Landsby ved kirken. I 1903-04 anlagde grosserer M. D. Madsen en ny vej over sin jord fra Fredriksborgvej til Stationsvej. Vejen udviklede sig til stationsbyens nye forretningsstrøg.

I de sidste 20-30 år har bymidten gennemgået en fuldstændig forvandling. Det ses med store nybyggerier ved Prins Valdemars Alle, opførelsen af Allerød Torv og Kvickly´s byggerier og omlægning af M. D. Madsensvej til gågade. Det er byrådets mål, at Lillerød Bymidte videreudvikles som kultur- og forretningcenter for hele kommunen, og at Allerød Station skal være Allerøds trafikknudepunkt.

Trekløvermodellen
Byudviklingen har formet sig efter de naturgivne forhold. I Lillerød-Blovstrød betyder det, at de grønne kiler ved Ravnsholt Skov, Hvidesten og Tokkekøb Hegn strækker sig helt ind til Lillerød Bymidte og Lillerød Landsby, og byområderne tegner på den måde en slags trekløver. I den videre plan for byudvikling i kommunen fastholdes denne model ved, at bladene “fyldes ud” eller vokser.

Tilsvarende er der i Lynge-Uggeløse grønne kiler, så der fra alle boligkvarterer er nem adgang til det åbne land.

Byudviklingsområder
Lillerød-Blovstrød byområde indeholder to større byudviklingsområder, "Det nye Blovstrød" og "Teglværkskvarteret", mellem Lillerød og Blovstrød. Områderne planlægges med en forholdsvis tæt bebyggelse, som afpasses nærheden til Allerød Station med respekt for det omkringliggende landskab. Den del af "Det nye Blovstrød", som ligger omkring Sortemosevej og Blovstrød Teglværksvej, er udlagt til blandet bolig- og erhvervsformål.

Det åbne land
Landskabsanalysen udpeger 5 forskellige karakteristiske landskabsområder:

Tunneldalene - de aflange dalformationer i den sydlige del af kommunen, som blev formet af istidens smeltevand. Området er særdeles oplevelsesrigt pga. en stor variation i terræn, værdifulde naturområder, fortidsminder, landbrug og skove.

Sletten - det åbne storbakkede landbrugslandskab i vest omkranset af skove og byer. De store dyrkningsenheder vidner om den gode landbrugsjord. Vejtræer, alléer og vindmøller giver området kontrast.

Mosaikken - det flade til letbølgende og meget varierede landskab midt i kommunen. Området er præget af mange forskellige anvendelsesformer med mindre landbrugsjendomme, hesteafgræsning, planteskoler, erhvervsvirksomheder i landzone, spredt bebyggelse, moser, levende hegn m.v. Undergrunden har givet mulighed for indvinding af ler, sand og grusforekomster gennem mange årtier.

Skovryggen - øst for Lillerød findes den skovklædte højderyg, der løber tværs gennem kommunen i nord/sydgående retning. Terrænet er et varieret dødislandskab præget af bakker, søer og moser, og som har givet grundlag for skov fremfor landbrug, der har været vanskeligt at opdyrke. Der har været en omfattende lergravning, som der stadig findes spor fra i form af tidligere lergrave og tipvognsspor.

Søbakken - de militære arealer vest for Sjælsø med de bakkede slugter. Området skiller sig særligt ud ved, at det fremstår som et forholdsvist urørt naturområde med få tekniske anlæg. Området er delvist lukket for færdsel, men er alligevel oplevelsesrigt pga. de mange udsigter over landskabet.

Opdelingen i de forskellige landskabskarakterområder er sket ud fra en analyse af det geologiske udgangsmateriale/jordbundsforhold sammenholdt med arealanvendelsen.

Fingerplan 2013
Fingerplan 2013 er et landsplandirektiv, som indeholder de overordnede retningslinjer for planlægning og udvikling af Hovedstadsområdet. Den kommunale planlægning må ikke stride mod principperne i direktivet. I Fingerplanen inddeles Hovedstadsområdet i 4 geografiske områdetyper: 1) det indre storbyområde, 2) det ydre storbyområde (byfingrene), 3) de grønne kiler, og 4) det øvrige hovedstadsområde. Byfingrene defineres som en 2 kilometer bred zone på hver side af S-banen, og i den zone kan der i den kommunale planlægning udlægges ny byzone, når det respekterer overordende interesser.

I Allerød Kommune er det kun Lillerød-Blovstrød, som ligger i byfingerzonen, mens resten af kommunen ligger i områdetype 4) det øvrige hovedstadsområde, hvor der kun må ske byudvikling af lokal karakter.

Allerød Kommune er omfattet af Fingerplanens indre og ydre grønne kiler, hvor kommuneplanen bl.a. skal sikre, at områderne forbeholdes overvejende almen, ikke bymæssig friluftsanvendelse med mulighed for jordbrugsmæssig anvendelse, og at områderne ikke inddrages til byzone.

Endelig trækker Fingerplanen sit tydelige spor gennem Allerød Kommune med reservationen af transportkorridoren. Transportkorridorens landzonearealer skal friholdes for yderligere permanent bebyggelse og anlæg, bortset fra bebyggelse og anlæg, som er nødvendig for driften af landbrugsejendomme.

Statslige interesser og lovgrundlag
Det er et statsligt mål, at der skal være en klar grænse mellem by og land, og at spredt bebyggelse i det åbne land skal undgås. Befolkningens adgang til friluftsområder skal fremmes - både i byerne og i de bynære områder, herunder bynær skov. Fremtidens byvækst og trafikskabende funktioner skal placeres, så der er gode muligheder for at benytte kollektiv trafik samt at cykle og gå.

Lovgrundlag
Kommuneplanen skal indeholde de overordnede mål for udviklingen i kommunen, og planen skal omfatte en periode på 12 år, som bl.a. betyder, at rummeligheden i de konkrete arealudlæg ikke må overstige det forventede arealforbrug inden for denne tidshorisont (planlovens § 11).

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi og Greater Copenhagen
Den regionale Vækst- og Udviklingsstrategis vision for Hovedstaden er, at Hovedstadsregionen skal være en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet.

Visionen skal realiseres gennem fokuserede investeringer inden for to rammevilkår: "Effektiv og bæredygtig mobilitet" og "Kompetent arbejdskraft og internationalisering" og fire væksttemaer: Sund vækst, Grøn vækst, Kreativ vækst og Smart vækst.

Det er målsætninger og investeringer, som bidrager til at realisere visionen for hovedstadsregionen og Greater Copenhagen.

Allerød Kommune deltager i samarbejdet omkring den regionale udviklingsplan og Vækstforum Hovedstaden.