Blovstrød

Blovstrød bydel ligger i den østlige del af kommunen og består, foruden Blovstrød by, af Høvelte Kaserneområde, Tokkekøb Hegn, landsbyerne Sønderskov og Høvelte samt kommunens eneste sommerhusområde. I bydelen bor der ca. 2600 borgere. Blovstrød Skole er det fælles samlingspunkt for denne bydel.

Blovstrød by er vokset op omkring den ældre Blovstrød landsby. Trekløvermodellen er den overordnede struktur for Lillerød-Blovstrød byområde, og som udfyldning af det tredje kløverblad planlægges den nye bydannelse Ny Blovstrød mellem Lillerød og Blovstrød.

I Blovstrød er der en dagligvarebutik ved Kongevejen/Byagervej, og en dagligvarebutik ved Blovstrød Kro. Et af kommunens ældste og kulturhistorisk mest værdifulde byområder er de bevarede dele af Blovstrød landsby med sin landsbykirke og kirkeomgivelser. Høvelte landsby er en velafgrænset landsby, der i dag er udpeget som bevaringsværdig.

I den nye bydel mellem Lillerød og Blovstrød ligger forskellige enkeltstående erhvervsvirksomheder, som kommuneplanen medvirker til at skabe bymæssig sammenhæng imellem.

Boligområderne i Blovstrød bydel er helt overvejende bebygget med åben lav bebyggelse. Der er dog også enkelte rækkehusområder og lignende tæt lav bebyggelse. Mange af boligerne har et stort energiforbrug, som byrådet gerne ser nedbragt, og blandt andet derfor åbnes der mulighed for fortætning i villaområderne.

Et rekreativt, fredet område langs Blovstrøds østlige bygrænse er et af Blovstrøds vigtigste bynære friluftsområder. Forløbet forlænges syd for Kongevejen som et rekreativt bynært friluftsområde på kanten af det planlagte nye del af Blovstrød. Derudover indgår Ravnsholt Skov og Tokkekøb Hegn i en større regional grøn kile, Furesø-Stavnsholtkilen.

I tilknytning til Blovstrød Skole ligger Blovstrødhallen med tilhørende fodboldbaner. Yderligere ligger Skovmarken Stadion nord for Sandholmgårdsvej. Ny Allerødgård på Sortemosevej er privatskole.

Allerød Sø-området og Kattehale Mose er naturrige rekreative områder, hvortil der i kommuneplanen planlægges bedre forbindelser.

Høvelte Kaserne, der udgør 1/3 af arealerne i Blovstrød bydel, er i planperioden fortsat udlagt til militær anvendelse.

Mellem Lillerød og Blovstrød er der planlagt ny boligbebyggelse, fortrinsvis tæt-lav boligbebyggelse. Bydannelsen skal skabe sammenhæng mellem de store bygningsvolumener, som allerede er i området, og samtidig videreføre Blovstrøds smukke byafgrænsning fra østsiden af Kongevejen til vestsiden med respekt for de landskabelige kvaliteter som findes i området. Der kan i de kommende år etableres op til 600 boliger i området.

loading image
Henter kort...
static-map