Sammenfattende redegørelse

Indledning

Allerød Kommune offentliggjorde forslag til Kommuneplan 2021 den 26. august 2021. Kommuneplanforslaget omfatter en delvis revision af den gældende Kommuneplan 2017. Samtidig udlægges der en ny ramme til boliger ved Sportsvej, som der ikke tidligere har være kommuneplanlagt for.

Forslag til Allerød Kommuneplan 2021 med tilhørende miljørapport har været i offentlig høring i perioden fra den 26. august til 19. november 2021.

I forbindelse med forslag til kommuneplan er der udarbejdet en miljørapport med miljøvurdering af planen efter bekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (herefter miljøvurderingsloven). Ifølge miljøvurderingslovens § 13, stk. 2, skal der i forbindelse med den endeligt vedtagne plan udarbejdes en sammenfattende redegørelse, som beskriver:

  • hvordan miljøhensyn er integreret i planen eller programmet,
  • hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning,
  • hvorfor den godkendte eller vedtagne plan eller det godkendte eller vedtagne program er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet, og
  • hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige indvirkninger på miljøet af planen eller programmet.

Den sammenfattende redegørelse skal offentliggøres samtidig med den endelige vedtagelse af kommuneplanen.

Efter modtagelse af høringssvar fra borgere, samt dialog med statslige myndigheder, er der foretaget yderligere ændringer af kommuneplanen for at imødekomme borgernes ønsker eller statens nationale interesser.

Den væsentligste ændring i kommuneplanen er foretaget på baggrund af en dialog med Vejdirektoratet, og har medført at Allerød Kommune har tilføjet en retningslinje vedrørende vejstøj i forbindelse med rammeændringen for Sportsvej. Retningslinjen sikrer, at der ikke kan etableres boliger før støjbelastningen fra Hillerødmotorvejen kan nedbringes under 58 dB, som er Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for boligområder. På baggrund af retningslinjen ændres konklusionen for miljøvurderingen af Sportsvej til en ikke væsentlig påvirkning på befolkningen og menneskers sundhed.     

De samlede ændringer og betydningen for miljøvurderingen fremgår af den sammenfattende redegørelse og de nedenstående afsnit.