Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag
Det er et krav til planlægningen, at kommuneplanen indeholder retningslinjer for beliggenheden af områder til forskellige byformål f.eks. erhvervsformål, jf. planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 2.

Kommunerne skal inden udlæg af nye erhvervsområder overveje en fornyelse af eksisterende, ældre erhvervsområder, så de fortsat kan udnyttes til erhverv.

Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af områder til virksomheder mv., hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles særlige beliggenhedskrav, jf. planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 6.

Kommuneplanen skal indeholde ret­ningslinjer for beliggenheden af erhvervsområder, herunder erhvervshavne, som skal være forbeholdt produk­tionsvirksomheder, transport- og logistikvirksom­heder og friholdes for anden anvendelse uden til­knytning til sådanne virksomheder, jf. planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 25.

Nationale interesser
Det er et overordnet nationalt hensyn at sikre vækst og erhvervsudvikling, herunder at undgå skærpede miljøkrav og dermed sikre produktionsvirksomhedernes drifts- og vækstbetingelser. Kommunerne skal derfor i deres planlægning tage hensyn til produktionsvirksomheder, så det sikres, at der stadig er plads til produktionsvirksomheder, som er med til at skabe vækst, udvikling og arbejdspladser.

Fingerplan 2019
Afgrænsning af de stationsnære områder og de stationsnære kerneområder skal ske i kommuneplanlægningen. Det stationsnære kerneområde skal afgrænses med udgangspunkt i maksimale gangafstande til stationer på 600 meter. Afgrænsningen af de stationsnære områder kan række ud over det stationsnære kerneområde og kan ske med udgangspunkt i principielle 1.200 meter cirkelslag. Lokalisering i de stationsnære områder skal bidrage til en trafikal adfærd, hvor væsentlig flere benytter kollektiv transport end generelt til og fra byfunktioner i de ikke-stationsnære områder.

Byfunktioner, som på grund af arealudnyttelse, arbejdspladstæthed og besøgsmønstre har en intensiv karakter, omfatter bl.a. kontor- og serviceerhverv, beskæftigelsesintensive produktionserhverv, kulturinstitutioner, udstillings- og kongrescentre, større idrætsanlæg og multianvendelige anlæg til fritidsformål, hoteller, tæt boligbebyggelse og lignende.

Såfremt der gives mulighed for at lokalisere kontorbyggeri med mere end 1.500 etagemeter i det stationsnære område, men uden for det stationsnære kerneområde, skal der redegøres for, hvordan der vil blive arbejdet med supplerende virkemidler med henblik på at sikre trafikale effekter svarende til i det stationsnære kerneområde. Det kan være et begrænset udbud af parkeringspladser suppleret med forskellige former for "mobilty management", som f.eks. direkte tilbringerservice til og fra stationen, firmacykelordninger til og fra stationen mv.

Der kan dog planlægges for større kontorbyggeri over 1.500 etagemeter i det stationsnære område i større afstand fra stationerne end 600 meter, såfremt én af følgende situationer gør sig gældende:

1) Kommunen vurderer, at der ikke er tilstrækkeligt med byggemuligheder i det stationsnære kerneområde,

2) Kommunen fastlægger normer for maksimalt antal parkeringspladser, som afhænger af stationens beliggenhed i fingerbystrukturen,

3) Det drejer sig om udvidelse af en eksisterende kontorejendom opført før 1. januar 2007.

Efter fingerplanen skal det sikres, at Vassingerød Syd og Farremosen fastholdes som lokaliseringsmulighed for virksomheder med særlige beliggenhedskrav (klasse 6-7 virksomheder), og at der ikke gives tilladelse til at placere virksomheder, der begrænser den fremtidige lokalisering af virksomheder med særlige beliggenhedskrav.

Erhvervspolitik
Erhvervspolitikken tager udgangspunkt i Allerød Kommunes overordnede mål om at være en attraktiv kommune at bo, arbejde og drive virksomhed i. Hvert område har hver sine prioriterede mål, som kommunen vil fokusere på. Indsatsområderne skaber de rammebetingelser, som har afgørende betydning for både at tiltrække virksomheder til kommunen og fastholde eksisterende. Rammebetingelserne skal gøre det nemt og attraktivt at drive forretning i kommunen, samt tilbyde virksomhederne grønne løsninger og partnerskaber.

Statisk kort