Idræts- og friluftsanlæg

Idrætsanlæg
4.1.1
 Bymæssige fritidsanlæg som idrætshaller, boldbaner m.m. skal placeres i byområderne eller i nær tilknytning til byområderne, og i de udlagte idrætsområder skal der være muligheder for etablering og udvikling af nye anlæg.

Der skal som udgangspunkt sikres almen adgang til idrætsområderne.

4.1.2 Faciliteter for den "uformelle idræt" som skaterbaner, streetbasket, udendørs fitness område, motionsbaner m.m. skal indgå i planlægningen af såvel nye byområder som ved omdannelse og fornyelse af eksisterende områder.

Friluftsanlæg
4.1.3
 Friluftsanlæg, der af areal- eller miljømæssige grunde ikke kan placeres i byen, kan placeres i landområderne uden for de regionale friluftsområder under hensyntagen til beskyttelsesområdernes landskabs-, natur- og kulturværdier.

4.1.4 Friluftsanlæg skal så vidt muligt anvendes til flere forskellige friluftsaktiviteter og være offentligt tilgængelige. Ved indpasning af friluftsanlæg i landområdet skal støj, belysning, bygninger og anlæg begrænses og udformes under hensyntagen til omgivelserne.

4.1.5 Der kan etableres støttepunkter for friluftslivet ved oplevelsesmuligheder i landområdet, når det efter en konkret vurdering ikke skader beskyttelsesinteresserne. Støttepunkter skal fortrinsvist placeres, hvor der er god stiadgang. De kan indrettes i eksisterende bygninger eller knyttes til eksisterende frilufts-, kultur- eller overnatningsanlæg i landområdet. I støttepunkter kan der etableres begrænsede anlæg, der støtter det almene friluftsliv.

4.1.6 Inden for de udpegede områder med Ingen placering af friluftsanlæg, kan der ikke etableres nye golfbaner, rideanlæg eller andre større landskabeligt indgribende areal- eller bygningskrævende friluftsanlæg og eksisterende anlæg kan ikke udvides. Råstofområder uden for transportkorridoren, der ikke er udgravet, udgår af denne udpegning i takt med at de er efterbehandlet.

4.1.7 I de øvrige områder kan nye rideanlæg, naturskoler, fritidscentre, besøgsgårde og andre arealkrævende friluftsanlæg, eller friluftsanlæg, der kræver bygninger i begrænset omfang, anlægges og eksisterende udvides, når landskabs-, natur- og kulturværdier efter en konkret vurdering ikke forringes, og der tages hensyn til kommuneplanens øvrige retningslinjer. Der kan dog ikke etableres nye golfanlæg. Nyanlæg og udvidelse af eksisterende anlæg kan ske i efterbehandlede råstofgrave, når det sikres, at anlægget ikke sprøjtes, gødskes eller på anden måde forurener grundvandet.

4.1.8 Rideanlæg og andre arealkrævende anlæg med bygninger skal overalt tilpasses landskab og beplantning. Terrænregulering må kun finde sted i begrænset omfang, med mindre anlægget indrettes i efterbehandlede rådstofgrave. Anlæg, bygninger og udenomsarealer skal i videst muligt omfang være offentligt tilgængelige. Bygninger og parkeringsanlæg skal holdes samlet og knyttes til eksisterende bygninger, hvis det ikke strider mod landskabshensyn eller medfører væsentlige støj- og trafikgener. Der må ikke indrettes kunstig belysning, bortset fra dæmpet belysning ved bygninger og parkering. Anlæggets drift må ikke forringe grundvandskvaliteten. Golfbaner, der ligger i kildepladszoner og nitratfølsomme områder, skal drives miljøvenligt, det vil sige med et minimalt forbrug af gødning og pesticider. Vanding skal så vidt muligt ske ved brug af overflade- eller genbrugsvand.

4.1.9 Overflødiggjorte landbrugsbygninger herunder stuehuse, der ikke ligger i de regionale friluftsområder, kan indrettes med indtil 10 værelser/ferielejligheder på maksimalt 40 m2.

4.1.10 Primitive teltpladser kan i princippet placeres overalt, hvor det efter en konkret vurdering ikke skader beskyttelsesinteresser. Der kan ikke etableres turistcampingpladser.

4.1.11 Nye vandrerhjem kan indrettes i eksisterende bygninger i landområdet, såfremt det ikke forringer landskabs-, natur- og kulturværdier.

4.1.12 Feriecentre kan ikke etableres i landområdet.

4.1.13 Kulturelle anlæg som museer med tilknytning til det åbne land, forlystelser, sommerlande, dyreparker og lignende, der er arealkrævende og forudsætter nye bygningsanlæg, kan ikke placeres i landområdet. Mindre anlæg af lokal betydning kan efter en konkret vurdering tillades indrettet i eksisterende bygninger.

Støjende friluftsanlæg
4.1.14
 Der kan efter en konkret vurdering placeres støjende friluftsanlæg i det udpegede område i Lynge Grusgrav øst, såfremt der er tale om et midlertidigt anlæg med lette flytbare konstruktioner og bestemmelserne om transportkorridoren i øvrigt overholdes. Derudover skal retningslinjerne vedrørende støj fra friluftsanlæg overholdes.

4.1.15 Der kan ikke etableres nye støjende friluftsanlæg i den øvrige del af kommunen, og den eksisterede skydebane kan ikke udvides.

Statisk kort