Grundvand og spildevand

6.5.1 Kommunens planlægning skal ske i henhold til Miljø- og Fødevareministeriets ’Vejledning om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse’.

6.5.2 Kommunen planlægger og administrerer i henhold til de overordnede retningslinjer vedtaget i kommunens ’Grundvandsstrategi’.

6.5.3 Kommuneplanens rammer og lokalplanbestemmelser vedrørende nedsivning af tag- og overfladevand tager udgangspunkt i kommunens vedtagne ’Paradigme for nedsivning af regnvand’.

6.5.4 Kommunens planlægning må ikke være i strid med Statens Vandområdeplaner eller kommunens Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, eller Vandforsyningsplan eller handleplan for klimatilpasning.

6.5.5 I Kommuneplanens rammer og lokalplanbestemmelser skal kommunens strategier, handleplaner m.v. udmøntes i skærpede miljøkrav, hvor det måtte være nødvendigt. Herunder kan der f.eks. sættes skærpede krav til nedsivning af vejvand og vand fra større parkeringspladser, samt skærpede krav til opbevaring af potentielt forurenende stoffer, herunder krav til tæt belægning mod nedsivning, opsamling af regnvand og sikring mod spild fra olietanke o.l.

6.5.6 Kommunens planlægning skal ske under hensyntagen til de øvrige beskyttelseszoner for grundvand, herunder følsomme indvindingsområder, indsatsområder, boringsnære beskyttelsesområder, områder med stor grundvandsdannelse og områder med en knap grundvandsressource.

6.5.7 Kommunens nye byudviklingsområder skal indarbejdes i spildevandsplanen. I nye byudviklingsområder skal der afsættes den nødvendige plads til håndtering af spildevand inden for lokalplanområderne.

6.5.8 Afvanding skal ske ud fra bæredygtige og multifunktionelle principper.

Statisk kort