Kommuneplanens rolle

Kommuneplanen en det samlede plandokument, hvor borgere, virksomheder, interesseorganisationer mv. kan orientere sig om mål og regler for arealanvendelsen i hele kommunen.

Kommuneplanlægningen er et centralt led i at opfylde planlovens formål, som er at forene de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og medvirke til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen sker på et bæredygtigt grundlag med respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet.

Det skal særligt sikres:

  • At der skabes og bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber
  • At forurening af luft, vand og jord samt støjulemper forebygges
  • At offentligheden inddrages i planlægningsarbejdet

Kommuneplanen fastlægger for en periode på 12 år de overordnede mål og retningslinjer for kommunens udvikling i både byerne og det åbne land. Planen skal indeholde byrådets beslutninger om arealanvendelsen i kommunen.

Kommuneplanen udgør det nødvendige bindeled mellem statens planlægningen og bestemmelser om anvendelse mv. for den enkelte ejendom, som fastlægges i lokalplaner og ved enkeltafgørelser efter plan-, natur-, miljø-, bygge- og vejlovgivningen.

Kommuneplanens sammenhæng med byrådets øvrige styringsdokumenter
Kommuneplanen udgør sammen med byrådets politikker og mål de overordnede styringsdokumenter for udvikling og drift i Allerød Kommune.

Byrådets planstrategier sætter den overordnede ramme og giver input til styringsdokumenterne.