Vandløb og søer

4.3.1 Badning kan tillades i alle søer såfremt vandkvaliteten er i overensstemmelse med gældende krav. Der kan ikke etableres yderligere anlæg til badeformål (badebroer o.lign.) i Bastrup Sø, Buresø og Sjælsø.

4.3.2 Ved søer og vandløb kan der etableres støttepunkter for det almene friluftsliv med bl.a. primitive teltpladser og anløbsbroer for kanoer og kajakker, hvor det efter en konkret vurdering ikke skader beskyttelsesinteresser. Der kan dog ikke etableres flere bådebroer i Bastrup Sø, Buresø og Sjælsø.

4.3.3 Sejlads på søer sker efter tilladelse med de enkelte ejere. Der bør tages hensyn til fuglenes yngletid, og kun i begrænset omfang tillades sejlads med motor i søer, der ligger inden for Natura 2000 (Bastrup Sø og Buresø). I søer udenfor Natura 2000 kan sejlads med motor tillades, såfremt det ikke er i strid med konkrete beskyttelsesinteresser.

4.3.4 Grusgravssøerne i Lynge kan anvendes til vandski, og der kan anlægges mindre anlæg hertil af midlertidig karakter i overensstemmelse med bestemmelserne for transportkorridoren.

4.3.5 Sportsfiskeri sker efter tilladelse med de enkelte ejere. Fiskeri og den tilhørende færdsel bør reguleres i forhold til de enkelte områders naturværdier m.v. Der kan ikke etableres erhvervsfiskeri eller dambrug.

4.3.6 Når de statslige indsatsplaner og kommunale handlingsplaner for Natura 2000 områder og vandområder foreligger, skal anvendelsen af vandløb og søer uanset ovenstående retningslinjer være i overensstemmelse hermed. 

Statisk kort