Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag
Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af trafikanlæg, jf. planlovens § 11a, stk. 1 nr. 4.

Statslige interesser
Det er en statslig interesse at sikre en sammenhængende overordnet transportstruktur og at sikre arealer til fremtidige infrastrukturanlæg. Formålet er at sikre, at arealerne ikke disponeres til andre formål og at sikre, at de arealinteresser, der er knyttet til anlægget som fx støjkonsekvenszoner, respekteres. Det er ligeledes en statslig interesse, at nye trafikanlæg lokaliseres under hensyn til natur-, kultur- og landskabsinteresser.

Fingerplan 2013
Kommuneplanens retningslinjer viderefører fingerplanens arealreservationer til "tværvejen", Nymølle-Istedrødvej-strækningen og udbygningen af Hillerødmotorvejen fra motortrafikvej til 4-sporet motorvej.

Bilrådighed og Trafik
Godt 2/3 af familierne i kommunen har bil, og det er flere end i nabokommunerne. Gennem de seneste år har der været en vækst i antallet af familier, som råder over bil. Derfor bliver fremkommeligheden på vejnettet i stigende grad sat under pres. Fremkommeligheden kan udtrykkes ved en beregning af belastningsgraden, som er en vurdering af strækningskapaciteten (afhængig af vejbredde, randbebyggelse mv.) samt spidstimetrafikken.

Allerød Kommune har gennem en årrække arbejdet målrettet, for at mindske trafikmængden på kommunens lokalveje. Det er ønsket at flytte størstedelen af trafikken over på de større trafikveje samt den tværgående motor– og motortrafikvej. Samtidigt er det ønsket, at en fremtidig trafikvækst skal klares af øget cyklisme og brug af kollektiv transport. En opgørelse af trafikmængder i kommunen viser, at:

  • Trafikmængden er faldet ved alle lokalveje i kommunen, hvor der findes sammenlignelige målinger, fra 2008 til 2016
  • Trafikmængden er øget på de større trafikveje i kommunen, som fx: Hillerødvej, Nymøllevej og Kærhøjgårdsvej
  • Den største forøgelse i trafikmængde findes på motor– og motortrafikvejen, hvor ÅDT er øget med mellem 7.000 - 11.000 køretøjer.

Trafikken i Allerød Kommune er naturligt præget af den betydelige pendling som foregår over kommunegrænsen. Cirka 9.000 Allerødborgere pendler til andre kommuner for at arbejde, samtidig pendler cirka 9.500 borgere fra andre kommuner ind i Allerød for at arbejde.