Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag
Det fremgår af planlovens § 11a, stk. 1, nr. 11, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af skovrejsningsområder og områder, hvor skovrejsning er uønsket.

Nationale interesser
Det er et nationalt mål, at:

  • skovarealet skal øges fra ca. 14 % til 20-25 % i løbet af en trægeneration (80-100 år)
  • fremme bynær skov og grundvandsbeskyttelse.

Det nuværende skovareal i Allerød Kommune er 22 %. Det ligger pænt over landsgennemsnittet på 14 %. Det er især i den østlige del af kommunen omkring Lillerød og Blovstrød, at der er meget bynær skov. Omkring Lynge-Uggeløse er der ikke i samme grad bynær skov, dog er der med Årtusindeskifteskoven sket en forøgelse af de bynære skovarealer indenfor de senere år.

Statisk kort