Bemærkninger til retningslinjer

Kommuneplanens retningslinjer skal sikre kirker, kirkegårde og deres omgivelser, så de fortsat opleves som tydelige kendingsmærker i byerne eller i landskabet. Blandt andet ved at tage hensyn til de kulturhistoriske kirker, præstegårde og deres særlige karakter. Udpegningen af beskyttede kirkeomgivelser skal sikre landsbykirkernes beliggenhed og betydning i landskabsbilledet og kirkeomgivelsernes udstrækning. Alle landsbykirkerne er fra 1100-tallet og er fredede.

I tilknytning til retningslinjerne gælder Provst Exner fredninger på flere af kirkeomgivelserne. Provst Exner fredningerne skal sikre kirkernes nære omgivelser ved for eksempel at frede mod enhver form for bebyggelse på de nære kirkeomgivelser. Exner fredninger gælder også fredninger af kirkens fortovsret, som tager udgangspunkt i, at jordstrimler af forskellig udstrækning uden for kirkegården fredes. Jordstrimlerne kan betegnes som kirkens fortov og freder mod at bygge inden for 12 meter fra kirkegårdens forskellige sider.

Kirkeomgivelserne er kirkens nære omgivelser og består af en indblikszone og en baggrundszone. Indblikszoner er arealerne mellem kirken og den vej, hvorfra indblik er muligt. Baggrundszoner er arealer, som i forhold til den vej, hvorfra der er indblik, danner baggrund for kirken.

Kirkernes betydning som værdifulde kulturhistoriske monumenter og markante kendingsmærker i landskabet må ikke forringes. I indblikszoner kan selv lave bebyggelser og beplantninger medføre, at indblikket til kirken sløres eller forringes. I baggrundszoner vil lavt byggeri i mange tilfælde ikke virke forstyrrende i forhold til kirken. Høje bygninger, vindmøller og antenner m.v. kan derimod forringe oplevelsen af kirkerne i landskabet. Som baggrund vil beplantning normalt ikke virke forstyrrende på kirken.

Hvis byrådet vurderer, at en lokalplan, der omfatter arealer i landzone, vil påvirke kirkeomgivelserne, vil stiftsøvrigheden blive hørt til brug for sagens afgørelse.

Retningslinjen skal ses i sammenhæng med naturbeskyttelseslovens § 19, kirkebeskyttelseslinjen, hvor også landbrugsbygninger kræver dispensation fra byrådet, hvis bygningerne ønskes opført med en større højde end 8,5 meter inden for en afstand af 300 meter fra kirken.

Statisk kort