Bemærkninger til retningslinjer

Affaldsanlæg bruges her som en samlet betegnelse for affaldsbehandlingsanlæg og deponeringsanlæg.

Efter Affaldsbekendtgørelsens § 2 er affald defineret som ethvert stof eller enhver genstand, jævnfør bekendtgørelsens bilag 2, og som indehaveren skiller sig af med eller agter/er forpligtet til at skille sig af med.

Affaldsbehandlingsanlæg defineret som anlæg, som nyttiggør eller bortskaffer affald, herunder anlæg som forbereder affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse.

Efter Deponeringsbekendtgørelsens § 3 er deponeringsanlæg defineret som anlæg til deponering af affald på landjorden, herunder interne deponeringsanlæg, hvor affaldsproducenten deponerer eget affald på produktionsstedet, og permanente lokaliteter, som bruges til midlertidig oplagring af affald, når lokaliteten er etableret for en periode på et år eller derover.    

Affaldsanlæg, der er opført på listerne i bilag 1 eller bilag 2 i Godkendelsesbekendtgørelsen efter Miljøbeskyttelseslovens kapital 5, må ikke anlægges, påbegyndes, udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt før det er godkendt af Miljømyndigheden, jævnfør Miljøbeskyttelseslovens § 33.

Affaldsanlæg må ikke etableres i områder, hvor der kan opstå konflikt med andre væsentlige kommuneplanmæssige interesser, med mindre særlige forhold eller overordnede hensyn gør sig gældende. Der skal derfor foretages en konkret afvejning fra sag til sag.

Der må ikke etableres forureningsfølsom arealanvendelse inden for de angivne afstandskrav. Med forureningsfølsom anvendelse menes f.eks. boligområder, institutioner m.v.

Afstandskravene er fastsat ud fra en vurdering af, hvilke gener hver type anlæg kan tænkes at påføre omgivelserne. Dette kan være risiko for lugtgener, støj, støv samt trafikbelastning. Afstandskravene gælder for såvel nye som for ændringer i allerede eksisterende arealudlæg, herunder intensiveret arealanvendelse, f.eks. hvor en ny lokalplan tillader opførelse af boliger på arealer, der tidligere var udlagt som friarealer i et boligområde. Retningslinjen gælder ligeledes ved nyetablering eller ved væsentlige udvidelser af eksisterende affaldsanlæg i forhold til arealer, der er kommune- eller lokalplanlagt til forureningsfølsom anvendelse.

Mobile nedknusningsanlæg for bygningsaffald, som anvendes midlertidigt i forbindelse med nedrivningsprojekter, er ikke omfattet af retningslinjerne.

Statisk kort