Bemærkninger til retningslinjer

Oversvømmelsesrisiko i regnvandskloakerede områder i Allerød Kommune er kortlagt i ”Områdeplan for Allerød Kommunes afløbssystemer” fra 2021. Her har Novafos og Allerød Kommune udarbejdet en områdeplan for miljø- og klimatilpasning af fremtidens afløbssystemer i Allerød.  Områdeplan 2021 danner rammen for klimasikring af alle byområder i Allerød kommune med en fremskrivning af nedbøren til 2120. Områdeplanen konkretiseres ved opdeling af kommunens kloakerede områder i delområdeplaner. Arbejdet med de første delområdeplaner starter i 2021. Når der foreligger en delområdeplan med de definerede nødvendige tiltag for afværgeforanstaltninger for at leve op til kommunens serviceniveau for oversvømmelser i et helt delområde, vil Novafos i samarbejde med Allerød kommune udarbejde en tidsplan og økonomisk plan for gennemførslen af de definerede afværgeforanstaltninger i prioriteret rækkefølge efter oversvømmelsesrisiko. Afværgeforanstaltninger skal også samtænkes med andre planer og projekter i området. Endeligt indarbejdes beslutningerne i kommunens spildevandsplan og bliver dermed gældende.

Ønsker til ændret arealanvendelse, terrænregulering mv. vil skulle koordineres med delområdeplanernes indsatser.

I områdeplanen er der foretaget en opdateret vurdering af oversvømmelsesrisici for regnvandskloakerede områder for 2120 jf. retningslinjekortet.

Delområdeplanerne skal ved 100 års fremskrivning af nedbørsudviklingen pga. klimaændringer efter gældende fremtidsmodelleringer (RCP 4,5) danne basis for en investeringsplan og tidsplan for en langsigtet klimasikring af alle byområder i Allerød kommune.

I delområdeplanerne gennemgås hvert område med detaljerede hydrauliske modeller og de miljømæssige forhold undersøges nærmere. Ud fra dette skal det politisk besluttes, hvilken afløbsstrategi der skal vælges i fremtiden, for at afløbssystemerne lever op til de gældende serviceniveauer, både hvad angår risiko for oversvømmelser på terræn fra kloak/regnvands systemet samt skadevoldende oversvømmelser (sjældnere end hvert 25 år). Men også miljømæssige krav til vandafledning og vandkvalitet i recipient skal opfyldes. Prioriteringen af delområderne afhænger af flere faktorer, herunder byudvikling, vandløbsrecipienter, overløb fra fællessystemet, skadesomkostningerne, kritisk infrastruktur (jernbane) og behov for renovering af ledningsanlæg.

Tidsplanen og prioriteringen af udarbejdelsen af de 9 delområdeplaner er, at de to første prioriterede delområdeplaner, Lillerød fælleskloaks område (bymidten mv.) og Vassingerød (separatkloakeret) udarbejdes i 2021-2022. I 2023-24 bliver planerne konkretiseret, og der udarbejdes en rækkefølgeplan for de besluttede tiltag, hvorefter tiltagene udføres fra 2025 og frem.

De efterfølgende delområdeplaner udarbejdes, efterhånden som der er ressourcer til det.

Allerød kommune har i 2020 udarbejdet en undersøgelse af potentielle oversvømmelsesområder i det åbne land ved en 100 års fremskrivning af nedbørsudviklingen pga. klimaændringer. Klimamodellen der er anvendt er RCP 4,5 samt ved koblet regn, hvilket vil sige hvor jorden allerede er vandmættet. Risikoområderne for oversvømmelser i det åbne land ses på retningslinjekort. Her er vist oversvømmelsesarealer over 100 m2. Denne kortlægning er udført for terræn i områder uden regnvandskloaknet.

Ud fra kortlægningen kan det ses hvor i det åbne land, der er potentiale for oversvømmelser hvis der ikke er lavet foranstaltninger i form af dræn mv. og når jorden er vandmættet. Ved at sammenligne den nuværende risiko med risikoen om 100 år kan en forværring vurderes. Herved vil der kunne planlægges fremadrettet ved sikring af eksisterende boliger og ved f.eks. byudvikling ud i det åbne land.

Ud fra denne kortlægning vil kommunen i den kommende kommuneplanperiode arbejde på at:

  • Vurdere om der er ejendomme i det åbne land, hvor der sker en større risikoændring indenfor 100 år i forhold til i dag og informere ejere af disse ejendomme om denne ændrede risiko på lang sigt, så borgerne har mulighed for at sikre deres ejendomme.
  • Inddrage den kortlagte oversvømmelsesvurdering i det åbne land i planlægningen af de områder, der er udpeget til byudvikling iht. Planstrategien.

Risiko for oversvømmelser langs vandløb er analyseret for flere vandløb, herunder deres afledningskapacitet. Vandløbsnære arealer er undersøgt for indtil videre Lynge Å, Kedels-Langsø Å og Vassingerødløbets åbne del. Her er oversvømmelser langs vandløbsstrækninger med datagrundlag vurderet og eventuelle risikoområder undersøges nærmere i kommuneplanperioden. Vandløbene er ligeledes vurderet 100 år frem til 2120. Kortlægningen vil danne basis for prioriteringer af planlægning og indsatser mod oversvømmelser i forbindelse med vandløbene.

Ud fra denne kortlægning vil kommunen i den kommende kommuneplanperiode arbejde på at:

  • Få kortlagt og opmålt de resterende vandløb, hvori der vurderes at forekomme mulige fremtidige risici for oversvømmelser af især bygninger.
  • Planlægge hvordan og hvor der skal ske ændringer i vandafledningen fra byerne for at sikre mod oversvømmelser og leve op til gældende regulativer.
  • Vurdere hvor der eventuel kan ske ændringer i vandløbene og deres vandafledning, hvor bygninger er i risici for at blive oversvømmet, men samtidig sikre at disse ændringer ikke medfører utilsigtede dræninger nær bygninger.

I Kommuneplan 2017 blev udpeget 13 risikoområder på baggrund af en screening af 35 risikoområder mv, hvor der på daværende tidspunkt blev vurderet at være størst risiko ved oversvømmelse (se bilag 2). Her blev risiko defineret som ”sandsynligheden for oversvømmelse x værdikortlægningen af potentielle negative følger for sundhed, miljø, kulturarv og økonomi”. Disse risikoområder var baseret på Handlingsplan for klimatilpasning i 2016, der blev udarbejdet i et samarbejde mellem Allerød Kommune og Novafos. På det nye risikokort, er de nye risikoområder kun vurderet ud fra oversvømmelsesrisiko og ikke skadesvirkning.

Indsatsområder er dér, hvor Allerød Kommune og Novafos har vurderet, at der er størst behov for at tage hensyn til den fremtidige oversvømmelsesrisiko, og hvor klimatilpasning skal indgå i planlægning og i udførelsen af indsatser.

Ved planlægning i disse områder skal de kortlagte risici inddrages og lokale beregninger udføres for at sikre mod oversvømmelser. Eventuelt nødvendige afværgeforanstaltninger skal beskrives under hensyntagen til anden planlægning og arealanvendelsesønsker.

I en del af de kortlagte risikoområder er i der forrige kommuneplanperiode gennemført aktiviteter og/eller der er igangsat arbejder og projekter for at sikre serviceniveauet for oversvømmelser. Nogle områder er derfor udgået som risikoområder. Udviklingen kan ses på risikokortet, hvor alle udpegede risikoområder fra risikokortlægningen fra 2016 er markeret og udviklingen i perioden 2016-2020 er vist.

Allerød Kommune forsætter arbejdet med at sikre, at disse områder lever op til kommunens valgte serviceniveau for oversvømmelser og Allerød Kommune vil i kommuneplanperioden i samarbejde med Novafos færdiggøre igangsatte projekter og igangsætte nye i visse af områderne. Prioritering af indsatserne bygger på viden om tidligere hændelser, sammenfald med kommende eller nuværende projekter samt vurdering af omfanget af potentielle skader. F.eks. prioriteres Allerød Bymidte og dennes fortætning højt.

I 2017 vedtog Allerød kommune Handlingsplan for klimatilpasning. Det fremgår af planen og de bagvedliggende analyser, at der er risiko for opstuvning af vand på terræn på arealet foran stationen i Allerød bymidte. Det er ikke et oplevet problem.

Derimod har der ved flere kraftige regnhændelser været opstuvning af vand på Amtsvej i viadukten under S-togsbanen. Eventuelle afværgeforanstaltninger vil formentlig skulle udnytte dette naturlige lavpunkt i lokalområdet. Afledning af vandet fra viadukten vurderes ikke at påvirke vandsystemet væsentligt og dermed vurderes det ikke at påvirke kommuner nedstrøms.

Vandområdeplanerne lægger op til at opnå god økologisk tilstand i 2027 i vores vandløb og søer og at sikre vores grundvandskvalitet. Disse mål skal der tages hensyn til ved udarbejdelse af afværgeforanstaltninger. Afværgeforanstaltninger må ikke have negativ effekt på denne målopfyldelse. Ligeledes lægger naturplaner op til en opfyldelse af gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, der er i Natura 2000 områderne. Disse målsætninger må heller ikke påvirkes negativt af foreslåede afværgeforanstaltninger.

I delområdeplanerne skal det vurderes, om der er uudnyttet kapacitet i vandløbene i starten af en nedbørshændelse. Der skal også vurderes om lavbundsområder skal kunne inddrages i Novafos løsningsmodeller for håndtering af renset regnvand fra byerne. Robusthedsanalyser for vandløb skal i de konkrete tilfælde udarbejdes af Novafos, bygherre eller kommunen hvis ændret afledning til recipient ønskes, for at vise om disse muligheder er til stede.

Lokal håndtering af regnvand er udgangspunktet for alle afværgeforanstaltninger, når det er muligt, herunder nedsivning. Det skal i alle tilfælde vurderes, om nedsivning kan lade sig gøre før andre mulige afværgeforanstaltninger, som f.eks. at afledning af vand til recipient tages i brug. Afværgeforanstaltningerne skal derudover leve op til Miljømæssige krav for at beskytte grundvand og overfladevand.

Allerød Kommune har benyttet offentlig tilgængelige data fra HIP (Hydrologisk informations- og prognosesystem) til at udarbejde et retningslinjekort til brug i planlægning og forebyggelse af udfordringer med terrænnært grundvand i fremtiden.

Kortet (bilag 3) viser udsatte områder i kommunen, hvor der vil være 1 meter til terrænnært grundvand i 80 % af tiden, i nutid og i fremtid baseret på scenarie RCP4,5, år 2071-2100.

Der forventes ikke store ændringer i det terrænnære grundvand i Allerød Kommune som resultat af klimaforandringer, men det vurderes, at kommunens planlægning lokalt kan påvirke grundvandsspejlet med betydning for borgerne. Det terrænnære grundvand står generelt højt i Allerød Kommune og selv mindre ændringer kan potentielt få betydning for bl.a. eksisterende og fremtidige kældre, nedsivningsløsninger og fundamenter.

Det skal derfor sikres, at kommunens planlægning, herunder spildevandsplanlægning samt øvrige klimatilpasningstiltag, ikke fører til stigende terrænnært grundvand - særligt i de udsatte områder, der fremgår af bilag 3.

I den konkrete planlægning er det afgørende at supplere screeningsværktøjerne med lokal viden om det terrænnære grundvand.

Retningslinjerne sikrer, at regnvand under ekstreme regnhændelser kan afledes til og forsinkes på udvalgte lokalveje og reserverede arealer i byområderne, som eksempelvis pladser, skolegårde, parkeringsarealer, boldbaner, rekreative områder mv.

Regnvand skal, hvor det er muligt, indgå som et rekreativt element i byens rum samt øge naturindholdet i byområderne. Hvor forsinkelsesbassiner etableres i naturområder bør de have en organisk udformning, så de passer naturligt ind i landskabet, for eksempel ved at udnytte landskabets naturlige lavninger. Vådområderne bør være delvis eller helt lavvandede og have flade brinker (1:5 hvor muligt). Der kan ikke uden Allerød kommunes godkendelse etableres ikke-hjemmehørende beplantning, og områderne bør plejes ved afgræsning eller høslæt/afpudsning. Der bør, hvis muligt, etableres stisystemer til og omkring vådområderne, eventuelt med rastepladser, der blandt andet er egnede til observation af fugle.

Allerød Kommunes høje serviceniveau fastholdes indtil videre i forhold til at håndtere regnvand, så der ikke sker skadevoldende oversvømmelse over sokkelkote ved en 25 års hændelse. Sokkelkote defineres som 10 cm over terræn. Dette serviceniveau skal alle afværgeforanstaltninger således leve op til. Dette serviceniveau kan ændres ved statslig lovgivning eller ved byrådets beslutning. Hvis det er tilfældet, skal afværgeforanstaltninger leve op til disse nye fastsatte krav.

Statisk kort