Bemærkninger til retningslinjer

Allerød Kommune har i samarbejde med Forsyningen Allerød Rudersdal A/S udarbejdet en Handlingsplan for klimatilpasning. I handlingsplanen er der udpeget 13 risikoområder på baggrund af en screening af 35 risikoområder. Risikoområderne er udvalgt efter beregninger af oversvømmelse samt den beregnede værdi af arealer (Se Risikokortlægning under bilag). Prioritering af indsatsområderne bygger på viden om tidligere hændelser, sammenfald med kommende eller nuværende projekter samt vurdering af antal berørte personer. Fx prioriteres Bymidten højt.

Risikokortlægningen omfatter dels en kortlægning af potentielle oversvømmelsesområder og dels en værdikortlægning, der vurderer, hvor de største samfundsmæssige værdier er truet.

Oversvømmelsesudpegningerne i Allerød Kommune er baseret på allerede kendte oversvømmelsesområder samt beregnede oversvømmelseskort fra kloakerede områder, vandløb og lavninger.

Værdikortet er baseret på en vurdering af skadesomkostningerne ved oversvømmelser. Der er anvendt en pointmodel, hvor omfanget af skader og gener er skønnet i forhold til anvendelsen af området.

De 35 risikoområder er en sammenstilling af oversvømmelseskortene (sandsynligheden for oversvømmelse) og værdikortlægningen (potentielle negative følger for sundhed, miljø, kulturarv og økonomi) og herefter en prioritering af, hvilke områder, der kan indgå i planen for den kommunale indsats.

1. Prioritet dækker områder som Allerød Kommune og Forsyningen prioriterer inden for den kommende firårs kommuneplan periode 2017- 2021.
2. Prioritet dækker områder som prioriteres i næste kommuneplan periode 2021 – 2025.
3. Prioritet dækker områder, hvor Allerød Kommune løbende informerer borgere om vedligeholdelsespligt mm..

Indsatsområder er der Allerød Kommune og Forsyningen har vurderet, at der er størst behov for at tage hensyn til den fremtidige oversvømmelsesrisiko, og hvor klimatilpasning skal indgå i planlægningen.

Retningslinjerne sikrer, at regnvand under ekstreme regnhændelser kan afledes til og forsinkes på udvalgte lokalveje og reserverede arealer i byområderne, som eksempelvis pladser, skolegårde, parkeringsarealer, boldbaner, rekreative områder mv.

Regnvand skal, hvor det er muligt, indgå som et rekreativt element i byens rum samt øge naturindholdet i byområderne. Hvor forsinkelsesbassiner etableres i naturområder bør de have en organisk udformning, så de passer naturligt ind i landskabet, for eksempel ved at udnytte landskabets naturlige lavninger. For at højne naturværdien bør det fremmes, at vandstanden i vådområderne varierer således, at de på nogle tidspunkter af året er våde og andre tider er mere tørre. Vådområderne bør derfor være lavvandede og have flade brinker (1:4). Der bør ikke etableres beplantning, og områderne bør plejes ved afgræsning eller høslæt/afpudsning. Der bør etableres stisystemer til og omkring vådområderne, eventuelt med rastepladser, der blandt andet er egnede til observation af fugle.