By- og sommerhusområder

1.1.1 Kommunens byområder består af byzone og fremtidig byzone.

1.1.2 Den detaljerede planlægning af de nye byområder skal dels sikre en tydelig overgang mellem by og land og dels sikre indbyrdes sammenhæng med de eksisterende byområder, og at udviklingen sker "indefra og ud".

Bebyggelsestæthederne i de nye byområder skal fastlægges ud fra beliggenheden i forhold til den kollektive transport.

Ved den detaljerede planlægning af de nye byområder skal vigtige kulturhistoriske spor så vidt muligt bevares, ligesom der skal tages hensyn til vigtige landskabelige træk samt til naturværdier og rekreative muligheder.

1.1.3 Ved planlægning i byområder skal der ved omdannelse og fortætning tilstræbes en intensivering af anvendelsen.

1.1.4 I boligområder i landzone må der kun opføres nybyggeri og ske anlæg af meget begrænset omfang. Der skal ved planlægning herfor tages hensyn til omgivelserne, herunder natur-, kultur- og landskabelige samt rekreative værdier, mv.

1.1.5 Det eksisterende sommerhusområde kan ikke udvides, og der udlægges ikke nye sommerhusområder.

Statisk kort