Bemærkninger til retningslinjer

Det samlede stinet i kommunen består af trafikstier og rekreative stier, og det er vigtigt, at der er sammenhæng mellem de to systemer. Trafikstierne opdeles i regionale trafikstier og lokale trafikstier.

Trafikstier
Trafikstinettet er primært rettet mod at tilgodese hurtigst mulig cykeltransport og skal medvirke til at give pendlerne forskellige muligheder for valg af transportmiddel. Trafikstinettet skal have en standard, som giver de bedst mulige forhold for cyklisterne, herunder sikkerhed, direkte ruter, vintervedligeholdelse, belysning osv.

De planlagte trafikstier har til formål at sikre gode stiforbindelser på tværs af kommunegrænsen til nabobyerne samt internt i kommunen. Således planlægges der for trafikstier til nabobyerne Hørsholm, Birkerød, Ganløse, Hillerød og Farum, langs med hhv. Sandholmgårdsvej, Høveltevej-Tingbækvej, Ganløsevej, Hillerødvej og Skovmosen-Bymosen.

Internt i kommunen planlægges for nye trafikstier til Vassingerød Industriområde langs Nymøllevej, Farremosen og Vassingerødvej, således at industriområdet kobles bedre sammen med kommunens øvrige trafikstinet. I Lynge-Uggeløse foreslås nye stier langs den grønne kile mellem Kirkevangen og Kirkebakkegårdsvej for dermed at forbedre trafiksikkerheden for de bløde trafikanter. 

Med henblik på at etablere en direkte og alternativ stiforbindelse mellem Lillerøds vestlige byområder (heriblandt Møllemose Klubhus) og Lillerød Skole foreslås en sti langs Møllemosevej, forbi Rønneholt Parkvej til Lillerød Skole/Frederiksborgvej. Stien løber langs kanten af byen ud mod grønne arealer. For at fuldende trafikstinettet i Lillerød foreslås forlængelse af sti langs Gydevang til Frederiksborgvej.

I Ny Blovstrød er der planlagt for nye trafikstier, der kan sikre en attraktiv og trafiksikker cykelforbindelse til Allerød Station.

Rekreative stier 
De rekreative stier består af et fintmasket net af eksisterende og planlagte stier, der via opkobling til trafikstinettet forbinder byområder og stationer med fritids- og udflugtsområder, herunder skove, naturområder og fredede arealer i det åbne land.

Det rekreative stinet omfatter markveje, grusstier og trampestier gennem naturområder og langs vandløb.

 

De rekreative stier skal være egnede for både gående og cyklister. Ridning bør foregå i eget spor/tracé af hensyn til stiernes belægning.

Supercykelstier
Supercykelstierne udgør et sammenhængende net af cykelpendlerruter i hovedstadsområdet. Formålet med supercykelstierne er at gøre det hurtigt, komfortabelt og trygt at komme til og fra arbejde på cykel i hele hovedstadsregionen, således at cyklen gøres til et reelt transportalternativ på strækninger over 5 km for endnu flere borgere.

Supercykelstierne forbinder koncentrationer af arbejdspladser, studiepladser og boliger og giver adgang til kollektive trafikterminaler. De skal være så direkte som muligt og med så få forhindringer og stop som muligt, og der skal sikres en jævn belægning og en høj grad af vedligehold.  

Det samlede supercykelstinet udgør i alt 60 etablerede og planlagte cykelruter i regionen. Heraf løber seks ruter gennem Allerød Kommune:

  • Allerødruten, C93 (København – Allerød, via Gentofte, Lyngby og Rudersdal) (etableret)
  • Farum-Allerødruten, C71 (etableret)Lynge-Hørsholmruten(Hørsholm – Lillerød – Lynge)
  • Frederikssund-Farumruten (forbinder Frederikssund og Farum via Slangerupvej i Allerød Kommune)
  • Hillerød-Lyngeruten (Forbinder Lynge og Hillerød via Hillerødvej i Allerød Kommune)
     

Passager
Trafikerede veje og jernbaner virker som fysiske barrierer for anvendelsen af det rekreative stinet og nedsætter dermed tilgængeligheden mellem byområderne og det åbne lands rekreative værdier. Der er derfor udlagt passager på tværs af de mest trafikerede veje i kommunen (Motortrafikvejen, Slangerupvej, Nymøllevej og Kongevejen) samt på tværs af jernbanen. Passagerne skal dels sikre et sammenhængende stiforløb, men også højne trafiksikkerhed og gøre stierne mere attraktive.

Passagerne skal anlægges som tunnel eller bro. Såfremt det er teknisk vanskeligt at etablere niveaufri skæringer, må stierne sikres bedst muligt.

Statisk kort