Boligområder

1.2.1 Det skal tilstræbes at udnytte den eksisterende boligrummelighed i byområderne bedst muligt.

1.2.2 Ved fortætning og byomdannelse skal det tilstræbes at forøge boligrummeligheden, fortrinsvis inden for de stationsnære områder og i områder, hvor der er en god kollektiv trafikbetjening.

1.2.3 I de stationsnære områder må ændringer af arealanvendelsen ikke føre til en mere ekstensiv udnyttelse, og nye boliger må kun etableres som etageboliger og anden tæt boligbebyggelse.

1.2.4 I områder til lav boligbebyggelse kan opføres villabebyggelse, rækkehuse, gårdhuse o.lign.

Med henblik på fortætning kan store boliger opdeles i to eller flere mindre boliger, og der kan ske sammenlægning af grunde med henblik på opførelse af rækkehuse, gårdhuse o.lign.

1.2.5 Områder udlagt til etageboligbebyggelse skal fastholdes, og i stationsnære områder og områder med god kollektiv trafikbetjening kan der ved byomdannelse gives mulighed for nye etageboligbebyggelser.

1.2.6 I alle typer af boligområder skal fælles udearealer prioriteres højt, f.eks. ved gennemførelse af trafikforanstaltninger, så en større del af vejarealerne kan udnyttes til fælles opholdsformål.

1.2.7 I områder med blandet bolig og erhverv skal det tilstræbes at give boligerne bymæssige kvaliteter med hensyn til bl.a. opholdsarealer, adgang til fælles byrum, kollektiv transport m.m.

1.2.8 I det nye byområde mellem Lillerød og Blovstrød skal boligbebyggelserne opføres med varierende højde og tæthed, og fællesfaciliteter skal prioriteres højt.

De udendørs opholds- og adgangsarealer skal udformes med henblik på fælles ophold på bekostning af biladgang.

1.2.9 Det nye boligområde Enghaven skal planlægges, så der tages hensyn til beskyttede diger og hegn, samt skabes forbindelse mellem det åbne land og de grønne områder i det bagvedliggende boligområde.

1.2.10 I eksisterende boligområder skal det tilstræbes, at energiforbruget nedsættes gennem renoveringer, ombygninger og tilbygninger.

1.2.11 Rækkefølgen for boligudbygning fremgår af boligudbygningsplanen, se baggrund for retningslinjer.

 

Statisk kort