Boligområder

1.2.1 Det skal tilstræbes at udnytte den eksisterende boligrummelighed i byområderne bedst muligt.

1.2.2 Ved fortætning og byomdannelse skal det tilstræbes at forøge boligrummeligheden, fortrinsvis inden for de stationsnære områder og i områder, hvor der er en god kollektiv trafikbetjening.

1.2.3 I Allerød bymidte må ændringer af arealanvendelsen ikke føre til en mere ekstensiv udnyttelse, og nye boliger må kun etableres som etageboliger og anden tæt boligbebyggelse.

1.2.4 I områder til lav boligbebyggelse kan opføres villabebyggelse, rækkehuse, gårdhuse o.lign.

Med henblik på fortætning kan store boliger opdeles i to eller flere mindre boliger, og der kan ske sammenlægning af grunde med henblik på opførelse af rækkehuse, gårdhuse o.lign.

1.2.5 Områder udlagt til etageboligbebyggelse skal fastholdes, og i stationsnære områder og områder med god kollektiv trafikbetjening kan der ved byomdannelse gives mulighed for nye etageboligbebyggelser.

1.2.6 I alle typer af boligområder skal fælles udearealer prioriteres højt, f.eks. ved gennemførelse af trafikforanstaltninger, så en større del af vejarealerne kan udnyttes til fælles opholdsformål.

1.2.7 I områder med blandet bolig og erhverv skal det tilstræbes at give boligerne bymæssige kvaliteter med hensyn til bl.a. opholdsarealer, adgang til fælles byrum, kollektiv transport m.m.

1.2.8 I byområdet mellem Lillerød og Blovstrød skal boligbebyggelserne opføres med varierende højde og tæthed, og fællesfaciliteter skal prioriteres højt.

De udendørs opholds- og adgangsarealer skal udformes med henblik på fælles ophold på bekostning af biladgang.

1.2.9 Boligområdet Enghaven planlægges, så der skabes forbindelse mellem det åbne land og de grønne områder i det bagvedliggende boligområde.

1.2.10 Rækkefølgen for boligudbygning fremgår af boligudbygningsplanen, se baggrund for retningslinjer.

Statisk kort