Bemærkninger til retningslinjer

Kommuneplanens retningslinjer for bevaringsværdige bygninger skal sikre de bevaringsværdige bygninger og landsbymiljøer, som er noget af den mest fremherskende kulturarv i kommunen. De bevaringsværdige bygninger i Allerød Kommune ligger i de udpegede landbyer og består hovedsageligt af mindre bebyggelser, som er registreret i kommunens lokalplaner.

I den nye planperiode tilstræbes der gennemført en SAVE-registrering af alle bevaringsværdige bygninger i Allerød Kommune, så alle bevaringsværdige bygninger bliver registreret efter samme metode.

En SAVE-registrering er en kortlægning og registrering af byers og bygningers bevaringsværdi. Metoden i SAVE-arbejdet er udviklet for at skabe en enkel og let forståelig fremgangsmåde, der kan give et overblik over en bydannelse og en vurdering af de kvaliteter, der er i byen og dens bygninger i dag. Den topografisk-historiske tradition videreføres ved at kombinere brugen af den lokale viden med topografiske og historiske analyser; og den arkitektoniske tradition ved at kombinere den arkitektoniske iagttagelse med kulturhistorisk viden.

Den arkitektoniske iagttagelse betragtes i SAVE-arbejdet som den væsentligste retningsviser for vurderingen af bevaringsværdier. Det vil sige, at det er det umiddelbart iagttagelige, der gøres til genstand for arkitektonisk vurdering. Den arkitektoniske iagttagelse kvalificeres af den topografiske undersøgelse og af de historiske analyser.