Fritid

I Allerød Kommune sætter man stor pris på aktiv fritid og oplevelser i naturen. Det er vigtigt for borgernes sundhed og velvære, at der er plads til et aktivt sports- og friluftsliv.

Og fritid er derfor også i fokus, når der planlægges.

Allerød Kommune er rig på idræts- og friluftsliv, både når det handler om bynære idræts- og friluftssfaciliteter samt oplevelser i naturen.

Faktisk har kommunen en meget høj dækning af eksempelvis sportshaller, boldbaner, svømmehaller og golfbaner, når man sammenligner med nabokommunerne. Og med etableringen af det store idrætsanlæg ved Møllemosegård, er forholdende kun blevet endnu bedre. Fremover sættes der særlig fokus på den mere 'uformelle' idræt i den bynære kontekst.  Bykanterne spiller her en væsentlig rolle, idet der planlægges for aktive friluftsområder med løberuter og udendørs 'fitnesscentre' m.m. langs byens kant, hvortil der er let og hurtig adgang for flest mulige borgere.

Med kommuneplanen er der derfor udlagt bynære friluftsområder på kanterne af både Lynge, Lillerød og Blovstrød samt som en integreret del af byudviklingsområdet Ny Blovstrød. I de bynære friluftsområder kan der efter de konkrete lokale beskyttelsesinteresser planlægges for idrætsaktiviteter, kolonihaver, stier, m.m. Der sikres i videst muligt omfang almen adgang til de bynære friluftsområder.

Det er endvidere et mål, at sundhed og fritid også kommer til at spille en større rolle i bykernerne, ved eksempelvis at integrere aktivitet og leg i planlægningen af byens offentlige rum og pladser.

Udover de bymæssige idrætsfaciliteter er der i kommunen skønne, rekreative frilufts- og naturområder som for eksempel de store skove mellem Lillerød og Blovstrød, Allerød Sø, Børstingerød Mose, Bastrup Sø og Buresø. Ved ophold samt gå- og cykelture er der rig mulighed for at opleve kommunens landskab, natur og kulturhistorie. Adgangen er i dag forholdsvis god men ønskes forbedret i den kommende planperiode, så alle borgere har lige god og sikker adgang til de skønne naturomgivelser.

I kommuneplanen planlægges der for større tilgængelighed med nye sikre passager og et mere sammenhængende rekreativt stinet, der forgrener sig ud i kommunen og knytter sig op på både byområderne og de større frilufts- og naturoplevelser.

De mange råstofgrave i Allerød Kommune er i takt med nedlukningen blevet omdannet til attraktive friluftsanlæg. For eksempel er der i dag put&take-sø og drive-in bio i det tidligere grusgravsareal ved Nymølle. Vest for Uggeløse sker der ligeledes en efterbehandling af tidligere råstofgrave, som med tiden vil blive åbnet for offentligheden.

I takt med åbningen af det kommende natur-og fritidsområde i Lynge Grusgrav får Allerød-borgerne helt enestående muligheder for friluftsliv. I den østlige del af Lynge Grusgrav åbnes der som det eneste sted op for placering af et støjende friluftsanlæg. Dette skal dog planlægges i overensstemmelse med retningslinjerne for transportkorridoren, og så det i mindst mulig omfang forstyrrer eventuelle naboer.

Nye arealkrævende idræts- og friluftsanlæg som for eksempel rideanlæg, naturskoler, fritidscentre og besøgsgårde kan placeres i landområderne. Kommuneplanen sætter retningslinjer for, hvor og hvordan disse anlæg kan indpasses, uden at det går ud over de værdier, der er selve grundlaget for den almene friluftsoplevelse, nemlig natur-, landskabs- og kulturværdier