Detailhandelstruktur

1.5.1 Områder til centerformål skal ligge indenfor byområderne. Det enkelte områdes størrelse skal afspejle dets funktion, opland og vækstpotentiale.

1.5.2 Områder til centerformål/butiksformål bør placeres på steder hvor der er god tilgængelighed for alle trafikarter og bør ligge centralt i forhold til boligområder.

1.5.3 Kommunens centerstruktur består af

  • Bymidter: Lillerød Bymidte og Lynge Bytorv
  • Bydelscenter ved Vestcenteret
  • Enkeltstående lokalbutikker til områdernes forsyning

1.5.4 Dagligvarebutikker skal placeres, så de i videst muligt omfang giver borgerne gode indkøbsforhold både lokalt og mere overordnet, og så de støtter den eksisterende detailhandel i Lillerød bymidte.

1.5.5 Udvalgsvarebutikker skal placeres, så de i videst mulige omfang støtter detailhandelen i Lillerød bymidte.

Bymidter
1.5.6 Den centrale del af Lillerød By udlægges som bymidte.

Lynge Bytorv udlægges som bymidte.

Der er i Landsplandirektiv for detailhandel i Hovedstadsområdet ikke åbnet mulighed for yderligere bymidter i Allerød kommune.

Bydelscentre
1.5.7 Vestcentret i Engholm bydel udlægges som bydelscenter.

Lokalcentre
1.5.8 Der udlægges ikke lokalcentre.

Butikker til forsyning af lokalområder
1.5.9 I Blovstrød er der udlagt 2 butikker til forsyning af lokalområdet.

I Skovvang er der udlagt 1 butik til forsyning af lokalområdet.

I Engholm er der udlagt 1 butik til forsyning af lokalplanområdet.

Rammer for detailhandel
1.5.10 Der fastsættes følgende maksimale rammer for bruttoetageareal til detailhandel, der omfatter eksisterende butikker og restrummelighed i eksisterende lokalplaner:

  • Lillerød Bymidte: 32.000 m2
  • Lynge Bytorv: 6000 m2
  • Vestcenteret: 3.000 m2
  • Butikker til lokalområders forsyning: 4.000 m2

Butiksstørrelser
1.5.11 I Lillerød bymidte samt i Lynge og Vestcentret fastsættes en maksimalstørrelse for dagligvarebutikker på 3.500 m2 og for udvalgsvarebutikker på 2.000 m2.
Butikker til områdernes lokale forsyning må maksimalt udgøre 1.000 m2.
Ovennævnte størrelser er fastsat dels i Lov om Planlægning dels i Landsplandirektiv for detailhandel i Hovedstadsområdet.

Afgrænsning
1.5.12 Bymidterne og bydelscenteret afgrænses som vist på kort