Baggrund for retningslinjer

Grundvand

Lovgivning
Planloven skal overordnet sikre, at den sammenfattende planlægning forener samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og medvirker til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Af planlovens § 1 stk. 2, nr. 4, fremgår, at forurening af luft, vand og jord samt støjulemper skal forebygges.

Statslige interesser
’Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse’ og tilhørende vejledning har til formål at sikre, at kommuneplanlægningen bidrager til at beskytte statens drikkevandsinteresser i OSD-områder og BNBO. Kommunerne må således kun planlægge for potentielt forurenende virksomheder, hvis det kan godtgøres, at en placering uden for OSD ikke er mulig og at forurening af grundvandet kan forebygges. I vejledningens bilag 1 findes en ikke udtømmende liste over de relevante virksomhedstyper. Der er desuden supplerende redegørelseskrav, hvis området ligger inden for NFI, SFI, områder med stor grundvandsdannelse eller områder med knap grundvandsressource.

Statens Vandområdeplaner 2015-2021 og Kommunens Vandhandleplan
Med udgangspunkt i de miljømål, der er fastsat i Statens Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland har kommunen udarbejdet en Vandhandleplan. De overordnede miljømål sat af staten for Allerøds regionale grundvandsforekomster er bedre kvantitativ og kvalitativ tilstand. Datoen for målopfyldelsen for de overordnede miljømål er udskudt på ubestemt tid, og målsætningen i Statens vandområdeplaner 2015-2021 er derfor at arbejde for at vende trends til bedre kvantitativ og kvalitativ tilstand.

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse
Ifølge Bekendtgørelse om Indsatsplaner har kommunerne pligt til at udarbejde indsatsplaner til beskyttelse af de områder Staten har udpeget som indsatsområder inden for følsomme indvindingsområder. Kommunen har således udarbejdet Indsatsplanerne Allerød Nord, Tillæg til Allerød Nord og Allerød Syd.

Kommunens Grundvandsstrategi og paradigme for nedsivning af regnvand
For beskyttelsen af grundvandet og differentiering af beskyttelsesområder inden for OSD har kommunen udarbejdet en grundvandsstrategi. Grundvandsstrategien formulerer således kommunens helhedsorienterede forvaltning af grundvandsressourcen og indeholder restriktioner udover det, der fremgår af anden lovgivning.

Allerød har haft en mangeårig tradition for at nedsive regnvand fra tage og veje. For at sikre en ensartet sagsbehandling med i forhold til grundvandsbeskyttelsen har kommunen vedtaget et paradigme for nedsivning af tag- og overfladevand. Paradigmet udgør et forvaltningsgrundlag for afgørelser under hensyn til risikovurderinger, grundvandets sårbarhed osv.

Miljøbeskyttelsesloven
Miljøbeskyttelsesloven har blandt andet til formål at forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, jord og undergrund (jf. § 1, stk. 2 1)).

Særligt i miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og i høj grad en række bekendtgørelser med ophæng i lovens § 19 specificerer, hvad der kan gives tillade til således at grundvandshensynet er afvejet.

Når der gives tilladelse efter vandforsyningslovens § 20 til vandindvinding for et vandindvindingsanlæg kan kommunen (jf. miljøbeskyttelseslovens § 22) med få undtagelser fastsætte beskyttelseszoner omkring vandforsyningsboringer. Derudover har kommunen efter miljøbeskyttelseslovens § 24 mulighed for at foretage restriktioner for arealanvendelsen enten ved frivillige aftaler med lodsejer eller i form af påbud inden for de afgrænsede BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO).

For ikke boringsnære områder kan kommunen efter miljøbeskyttelseslovens § 26 a pålægge lodsejer rådighedsindskrænkninger eller andre foranstaltninger, hvis kommune finder dem nødvendige for at sikre drikkevandsinteresser mod forurening med nitrat eller pesticider. Paragraffen kan dog kun anvendes, hvis kommunen har udarbejdet en indsatsplan for grundvandbeskyttelse for området.

Planstrategi 2015
Med Planstrategi 2015 vedtog Allerød byråd at grundvandsbeskyttelse indarbejdes i Kommuneplan 2017.

Kommuneplan 2017
Retningslinjer for grundvand har ikke tidligere fremgået af kommuneplanen men fremgik tidligere af Regionplanen og senest i Statens Vandplaner (2009-2015). Med ’bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse’ med tilhørende vejledning samt ændring af planloven er hensynet til OSD blevet en væsentlig forudsætning for kommunernes planlægning.


Spildevandsplan

Lovgivning
Det følger af planlovens § 11a, stk. 1, nr. 6, at kommuneplanen skal indeholde planlægning og retningslinjer for virksomheder med særlige beliggenhedskrav.

Spildevandsbekendtgørelsen indeholder blandt andet definitionen på spildevand.

Statslige interesser
Rensningsanlæg hører under virksomheder, der er potentielt forurenende. Det er statens mål, at kommunerne i fællesskab udpeger tilstrækkelige arealer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, herunder at kortlægge behovet for nye arealer og finde de bedst egnede placeringer.

Spildevandsplan
Spildevandsplanen udgør den samlede plan for bortskaffelse af spildevand. Spildevandsplanen anfører, at der i den fremtidige spildevandshåndtering skal tænkes på tværs af vandkredsløbet, og at der skal findes multifunktionelle og bæredygtige løsninger.

Kommuneplantillæg
Hovedstads Områdets Forsyningsselskab (HOFOR) indvinder grundvand til brug i 20 kommuner i Hovedstadsområdet. Samlet vurderes det, at HOFOR leverer vand til ca. 1. mio. mennesker. HOFOR har i forbindelse med en ny indvindtilladelse fået udarbejdet en VVM-redegørelse med tilhørende kommuneplantillæg.

Formålet med VVM-redegørelsen er at vurdere vandindvindingens virkning på miljøet som grundlag for beslutningen om at give eller afslå tilladelse til det ansøgte. I Kommuneplantillægget fastsættes retningslinjer, som omhandler indvindingsmængder, søer, åer, samt potentiel påvirkede lokaliteter inden for HOFORs syv indvindingsoplande, som fremgår af kort i bilag 4 i den selve tillægget. Se Kommuneplantillægget under Bilag.