Bemærkninger til retningslinjer

Kommunen kan som planmyndighed udpege, hvor i kommunen man ønsker fjernvarme, men i varmeforsyningslovgivningen opstilles en række krav, som skal opfyldes, før der lovligt kan etableres fjernvarme. Derudover er det op til fjernvarmeselskaberne at ansøge om og efter kommunens godkendelse at realisere fjernvarmeudvidelser.

Varmeplan 2018 bygger på udbygning af fjernvarme, hvor det samfundsøkonomisk og brugerøkonomisk er muligt og fordelagtigt, og alternativt individuelle varmepumper, dér hvor det ikke er.

Varmeplanen skal understøtte målene i Klimaplan 2020 ved prioriteret rækkefølge:

1) Udbygning af fjernvarme og nærvarme, hvor det er rentabelt for samfundet og brugerne.

2) Fjernvarmen skal produceres på CO2-neutrale energikilder.

3) Varmepumper, der hvor fjernvarmen ikke kan etableres.

I 2020 vedtog et bredt flertal i folketinget en ny klimaaftale, der bl.a. omfatter udfasning af individuelle olie- og naturgasfyr, idet grøn fjernvarme samtidig udpeges til at have en væsentlig rolle i fremtidens forsyning. I forlængelse heraf er lovgivningen ændret, til fordel for fjernvarmeforsyningen og yderligere ændringer og lempelser forventes fremover.

Af Klimaplan 2020 fremgår, at de fleste husejere overvejer varmepumpe som alternativ til naturgas eller oliefyr. Flertallet er også interesseret i fjernvarme ud fra nogle bestemt forhold, herunder at det ikke er dyrere eller at fjernvarme i deres område afhænger af deres tilslutning.

Kommunen vil i opdateringen af varmeplanen have fokus på udpegning af nye potentialeområder for fjernvarme. Udpegningen af potentialeområderne vil ske i dialog og samarbejde med forskellige fjernvarmeselskaber, grundejerforeninger, boligselskaber m.fl., idet kommunen efterfølgende gennem dialog med relevante parter vil støtte realiseringen af planerne.