Kulturmiljøer

3.5.1 Inden for de udpegede kulturmiljøer skal bevaringsinteresserne så vidt muligt tilgodeses.

Etablering af nye anlæg, ny bebyggelse og andre indgreb, der i væsentlig grad vil forringe oplevelsen eller kvaliteten af bevaringsinteresserne, må ikke finde sted i disse områder. Samspillet mellem kultursporene, naturgrundlaget og det omgivende landskab må ikke sløres eller ødelægges.

Byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for landbrugs- og skovdrift, skal som udgangspunkt opføres i tilknytning til eksisterende bygninger.

3.5.2 En række gamle industriområder, som teglværker, arbejderboliger og jernbaneboliger, skal så vidt muligt bevares, da de enten har en kulturhistorisk betydning for kommunen eller har en historisk betydning for lokalsamfundet.

3.5.3 Der udlægges en 300 m bufferzone omkring Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland, hvor der skal tages hensyn til de værdier, som er knyttet til udpegningsgrundlaget for UNESCO verdensarvsareal.

I bufferzonen skal tilgængelighed, indsigt til og udkig fra parforce arealerne prioriteres og bevares.

Ny bebyggelse og anlæg i bufferzonen som afviger væsentligt i højde og volumen fra eksisterende bebyggelse, må kun planlægges, hvis det kan godtgøres, at indsigten og udsynet til skovene som verdenskulturarv ikke forringes væsentligt.

3.5.4 Når der udarbejdes lokalplan inden for et kulturmiljø eller dele heraf, skal lokalplanbestemmelserne sikre de pågældende bevaringsværdier.

Statisk kort