Kommuneplantillæg nr. 2 for Boliger ved Langkæret/Birkekrogen

Baggrund
Byrådet vedtog den 19. november 2020 at igangsætte et tillæg til Kommuneplan 2017 og en ny lokalplan, som udlægger matr. nr. 14ab, 14ø og en mindre del af 7000ø Uggeløse By, Uggeløse til tæt-lav og etagebyggeri i op til 2 etager med en maksimal bebyggelsesprocent på 50 for området som helhed og en maksimal facade-/bygningshøjde på 8,0 meter/8,5 meter.

Formål
Planforslagene skal muliggøre opførelse af en almen boligbebyggelse, som ansøgt af Lillerød Boligforening på baggrund af et revideret skitseprojekt for området. Projektet er beskrevet og illustreret i forlaget til lokalplan.

Indhold
Med Kommuneplantillægget ændres i rammebestemmelserne for rammeområde LU.B.18 således at der åbnes mulighed for at bygge både tæt lav og etage boliger. Bebyggelsesprocenten hæves fra 40% til 50% mens den maksimale bygningshøjde på 8,5 meter fastholdes. Muligheden for at drive mindre butikker udgår.  

Miljøvurdering

Allerød Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2021 og Lokalplan nr. 3-393 Boliger ved Langkæret/Birkekrogen foretaget en screening i henhold til “Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)”. LBK nr. 973 af 25. juni 2020. Screeningsskemaet er vedlagt lokalplanforslaget.

Planerne vurderes at være omfattet af lovens § 8 stk. 2, nr. 1, idet de kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan. Planen er derfor screenet i henhold til lovens bilag 3, pkt. 1 og 2.

På basis af denne screening er det kommunens vurdering, at gennemførelsen af kommuneplantillægget og lokalplanen ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Afgørelse om ikke at foretage en miljøvurdering er offentliggjort sammen med offentliggørelsen af forslagene til kommuneplantillæg og lokalplan.

Følgende rammer ændres

LU.B.18

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

LU.B.18 - Boligområde ved Langkæret

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

LU.B.18 - Boligområde ved Langkæret