Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag
Kommuneplanen skal sikre overordnede arealreservationer til fremtidig trafikal infrastruktur, tekniske anlæg, støjkonsekvensområder og lignende af betydning for udviklingen i Hovedstadsområdet som helhed, jf. planlovens § 5j, stk. 3.

Nationale interesser
Det er en national interesse, at der sker en koordinering mellem den kommunale og den statslige transportplanlægning, og at kommuneplanlægningen udarbejdes under hensyn til den overordnede infrastruktur, herun­der energiforsyningen og landets digitale infrastruktur.

Der skal sikres arealer til infrastrukturanlæg, og herunder nødvendige støjkonsekvenszoner.

Fingerplan 2019
Fingerplanen viderefører en række overordnede reservationer til trafikanlæg og energiforsyning fra Fingerplan 2017 herunder transportkorridoren. Reservationen skal sikre fremføringsmuligheder for infrastrukturanlæg, som er af betydning for hele hovedstadsområdets trafikbetjening og energiforsyning.