Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag
Kommuneplanen skal sikre overordnede arealreservationer til fremtidig trafikal infrastruktur, tekniske anlæg, støjkonsekvensområder og lignende af betydning for udviklingen i Hovedstadsområdet som helhed, jf. planlovens § 5j, stk. 3.

Statslige interesser
Det er et statsligt mål, at den fysiske planlægning og investeringerne i infrastruktur spiller sammen, og at der sker byudvikling, hvor den kollektive trafik eller transportinvesteringer i øvrigt kan understøtte udviklingen.

Der skal sikres arealer til infrastrukturanlæg, og herunder nødvendige støjkonsekvenszoner.

Fingerplan 2013
Fingerplanen viderefører en række overordnede reservationer til trafikanlæg og energiforsyning fra Fingerplan 2007 herunder transportkorridoren. Reservationen skal sikre fremføringsmuligheder for infrastrukturanlæg, som er af betydning for hele hovedstadsområdets trafikbetjening og energiforsyning.