Bemærkninger til retningslinjer

Retningslinjerne for de særligt værdifulde landbrugsområder skal sikre, at der ikke sker unødig inddragelse af god landbrugsjord til andre formål, herunder bymæssige formål, idet landbrugsjorden betragtes som en begrænset ressource. Samtidig skal retningslinjerne sikre landbrugets udviklingsmuligheder og bevare det åbne lands karakter af landbrugsland.

Retningslinjerne for arealer til placering af større husdyrbrug skal være med til at sikre husdyrbrugenes udviklingsmuligheder. Udpegningen vil samtidigt kunne bidrage til en hensigtsmæssig placering i forhold til byvækst samt beskyttelsesinteresserne i det åbne land, herunder særligt landskabs-, natur- og miljøinteresser, hvilket er med til at sikre investeringssikkerheden for større husdyrbrug.

Der er alene tale om en positivudpegning af områder til lokalisering af driftsbygninger og anlæg (fx stalde og maskinhuse) på store husdyrbrug. Etablering eller udvidelse af store husdyrbrug vil fortsat kræve en godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven, der beror på en konkret vurdering uanset om bruget er beliggende inden- eller uden for udpegningen.

Idet udpegningen er placeret i OSD vil Allerød Kommune i forbindelse med den videre planlægning stille særlige vilkår bl.a. omkring husdyrbrugenes indretning og drift i forhold til håndtering og opbevaring af stoffer, der kan udgøre en forureningsrisiko for grundvandet. Dette vil ske gennem husdyrbrugenes godkendelser. 

Traditionelle husdyrbrug i Allerød er placeret i den nordlige og vestlige del af kommunen, hvor landskabet er egnet til det. Det er også grundlaget for at arealet er udpeget til Særligt Værdifuldt Landbrugsområde. Det er derfor Allerød Kommunes vurdering, at arealer til placering af større husdyrbrug ud fra en helhedsbetragtning ikke bør placeres andre steder.

For at sikre landbrugets udviklingsmuligheder bør de nuværende sammenhængende landbrugsarealer ikke deles op af andre former for arealanvendelse. Tekniske anlæg, fritidsanlæg mv. bør derfor placeres i tilknytning til eksisterende byområder, således at den klare grænse mellem by og land bevares.

Ved planlægning af byudvikling, tekniske anlæg, fritidsanlæg mv. i det åbne land bør der ske en vurdering af de berørte ejendommes arronderingsforhold, investeringsniveau og størrelse, således at forholdene ikke forringes unødigt men søges forbedret eventuelt via jordfordeling.

I områder med jordbrugsinteresser bør landbrugsdriften tilpasses de konkrete natur-, miljø- og rekreative interesser:

I Natura 2000, værdifulde naturområder, § 3 områder, randzoner langs søer og vandløb, lavbundsarealer bør naturskånsomt landbrug fremmes i form af ekstensiv husdyrafgræsning, høslæt på forskellige tidspunkter, begrænset gødskning, reduceret eller ingen jordbehandling, ingen sprøjtning og dræning.

I nitratfølsomme områder bør miljøskånsomt landbrug fremmes i form af en begrænsning af brugen af næringsstoffer og pesticider.

I de bynære områder, regionale grønne kiler og kulturhistoriske områder bør der være fokus på at sikre oplevelsen af landskabet som et varieret landbrugslandskab uden forstyrrende tekniske anlæg. Endvidere skal adgangen for gående, cyklende og ridende sikres samt mulighederne for ophold og rekreation, f.eks. bed and breakfast, besøgslandbrug mv.

Statisk kort