Landområderne

Landområderne i Allerød Kommune er varierede, oplevelsesrige og rummer mange landskabs- og naturværdier, samtidig er det grundlag for en række erhvervsmæssige anvendelsesformer.

Landområderne i Allerød Kommune er varierede, oplevelsesrige og rummer mange landskabs- og naturværdier. Landområdet også grundlag for en række erhvervsmæssige anvendelsesformer.

Landskabet i Allerød Kommune er formet for tusinder af år siden. Her har isens bevægelser og den senere afsmeltning skabt et karakteristisk istidslandskab med aflange tunneldale, åse, søer, moser og bakker. Siden har menneskets brug af landområderne påvirket og ændret landskabet med skovdyrkning, landbrug, byer mv. De seneste hundrede år er denne udvikling gået rigtig stærkt og især råstofindvinding, byudvikling og tekniske anlæg sat sit præg på landområderne.

Landområdernes 5 overordnede landskabstyper:

1. Landbrugsfladen
Fra Lynge til Kollerød findes kommunens store sammenhængende landbrugslandskab. Særligt værdifuldt her er det aktive landbrug, og de åbne udsigter. Inden for landbrugsfladen ligger bebyggelsen som spredtliggende gårde omgivet af beplantning. Terrænet og landskabets skala er med til at give lokale variationer og opdele Landbrugsfladen i de tre landskabskarakterområder: Uggeløse Dødislandskab, Fladbakker i Lynge Nord og Kollerød Storskalalandskab.

2. Tunneldalene
I Tunneldalene er der aflange dalstrøg med langsøer, vandløb, åsdannelser og afvandede søer med ekstensiv landbrugsdrift. På de højtliggende jorde dyrkes markerne intensivt og mellem landbrugsarealerne findes velafgrænsede skove med markante skovbryn. Bebyggelsen er samlet i landsbyerne Krogenlund, Bastrup og Nymølle samt større gårde på de højtliggende områder. Området rummer store rekreative værdier og kulturhistoriske fortællinger.

3. Mosaikken
Mosaikken er et sammensat bynært landbrugsområde i lille skala. Terrænet varierer og landskabet er inddelt i mange mindre landskabsrum. I Mosaikken er de oprindelige landbrugsejendomme mindre, mens den nyere bebyggelse er større og mere bymæssig. Området er præget af sin bynære beliggenhed og indeholder mange forskellige anvendelser og kan fremstå usammenhængende. Mosaikken indeholder særlige områder som Lynge Grusgrav og Børstingrød Mose. Mosaikken er delt i to karakterområder: Lillerød Mosaiklandskab og Vassingerød Mosaiklandskab.

4. Skovryggen
Skovryggen strækker sig igennem Allerød Kommune som en skovklædt højderyg. Område rummer store natur- og oplevelsesværdier og omfatter bl.a. Tokkekøb Hegn og Ravnsholt Skov. I skovene kan der ligge en række åbne lysninger, fx de gamle lergrave ved Allerød Sø og Kattehale Mose, de nye byudviklingsområder mellem Lillerød og Blovstrød, flere mindre landbrugsområder og golfområdet ved Scandinavian Golf Club. Terrænet er varieret, og området er oplevelsesrigt. Den bynære beliggenhed og de gode adgangsmuligheder gør Skovryggen til et vigtigt rekreativt landskab i kommunen.

5. Søbakken
Søbakken omfatter landskabet omkring Sjælsø, og er kendetegnet ved sit varierede terræn, vide udsigter og store naturindhold. Søbakken, der gennem en årrække har været anvendt som militært øvelsesterræn, fremstår med åbne overdrev- og slettelandskabet på de højtliggende områder og eng og moseområder i de lavtliggende områder. Ud over kaserneområderne er landskabet næsten uden bebyggelse og tekniske anlæg. Landskabet rummer værdifulde og uforstyrrede udsigter.