Baggrund for retningslinjer

Lovgivning
Det fremgår af planlovens § 11a, stk. 1, nr. 16, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for sikring af landskabelige bevaringsværdier, herunder beliggenheden af områder med landskabelig værdi, som f.eks. større sammenhængende landskaber og geologiske værdier

Nationale interesser
Det er statens mål, at de værdifulde landskaber bevares og styrkes, og at forandringer i det åbne land sker i respekt for den karakter og kvalitet, der knytter sig til landskaberne.

Planstrategi 2019
Det fremgår af Planstrategi 2019, at det er de mange forskellige landskabstyper og naturområder som gør Allerød Kommune til en grøn kommune. Natur, landskab og rekreative muligheder tæt på boligerne gør Allerød Kommune attraktiv som bosætningskommune og giver mulighed for en lang række oplevelser og aktiviteter. Byrådet ønsker at fastholde, at der er mange enestående områder I kommunen.

Kommuneplan 2021

Retningslinjerne for landskab bygger på en landskabskarakterkortlægning (LKM) gennemført i 2016/2017, og videreføres fra kommuneplan 2017 i kommuneplan 2021.

Kortlægning af landskabsværdier
I Allerød Kommunes landskabskarakterkortlægning (LKM) fra 2016/2017 er landskabstyperne fra Kommuneplan 2017: Landbrugsfladen, Tunneldalene, Mosaikken, Skovryggen og Søbakken fastholdt, og inddelt i 8 landskabskarakterområder. Alle områder er beskrevet i forhold til deres landskabskarakter, landskabsværdier og oplevelsesmuligheder. For alle områder er der anbefalinger til den fremtidige planlægning og forvaltning, og de væsentligste beskyttelsesinteresser er beskrevet.

Statisk kort