I denne sammenfattende redegørelse beskrives det, hvordan de høringssvar, der omhandler miljøvurderingen, er taget i betragtning.

Forslag til Allerød Kommuneplan 2021, samt den tilhørende miljøvurdering, har været i offentlig høring fra den 26. august til 19. november 2021. Der er modtaget i alt 156 høringssvar til kommuneplanen, hvor af ingen havde bemærkninger til miljøvurderingen af planen. Herudover har der været dialog med statslige myndigheder i høringsperioden, som har givet anledning til justeringer af kommuneplanen, som opsummeres nedenfor.

Ændringer på baggrund af bemærkninger fra statslige myndigheder

Allerød Kommune har modtaget høringssvar fra tre statslige myndigheder og der har i løbet af høringsperioden været dialog med Bolig- og planstyrelsen, Miljøstyrelsen, Vejdirektoratet, Forsvarsstyrelsen og Landbrugsstyrelsen. Der er i den forbindelse foretaget ændringer af kommuneplanen der imødekommer statens interesser i Allerød Kommuneplan 2021.

Bolig- og Planstyrelsen

Dialogen med Bolig- og Planstyrelsen har medført, at Allerød kommune sørger for, at kortene i den endelige kommuneplan indeholder en signaturforklaring. Derudover foretages en mindre teknisk rettelse af kommuneplanrammen EN.R.01, så den følger Fingerplanens afgrænsning af det ydre storbyområde.

Det er vurderet, at ændringerne ikke har betydning for miljøvurderingen af forslag til Allerød Kommuneplan 2021.

Miljøstyrelsen

Dialogen med Miljøstyrelsen har medført, at Allerød Kommune foretager ændringer til afsnittet og retningslinjerne for afsnit 2.3 Natur og Grønt Danmarkskort i kommuneplanen:

  • Der indføres en retningslinje for prioritering af naturplejen, herunder prioriterede arter og deres levesteder og hvilende prioriterede naturområder.
  • Bemærkningerne til retningslinjerne for Grønt Danmarkskort udvides med en beskrivelse af hvordan udpegningsgrundlaget for Grønt Danmarkskort er foretaget
  • I bemærkningerne til retningslinjerne for Grønt Danmarkskort redegøres der for den overordnede udvikling af naturområderne for Grønt Danmarkskort og realiseringen af Grønt Danmarkskort.
  • Bemærkningerne til retningslinjer i underafsnittet om Habitatdirektivets bilag IV suppleres med en samlet vurdering af kommuneplanforslagets påvirkning af international naturbeskyttelse og internationalt beskyttede arter på nuværende planniveau.

Det er vurderet, at ændringen ikke har betydning for miljøvurderingen af forslag til Allerød Kommuneplan 2021.

Vejdirektoratet

Dialogen med Vejdirektoratet har medført, at det indskrives i bestemmelserne til ramme EN.R.01:

”Etableringen af boliger forudsætter, at støjniveauet inden for området kan nedbringes til under 58 dB”.

Det er vurderet, at ændringen har betydning for miljøvurderingen af forslag til Allerød Kommuneplan 2021, som beskrives i afsnit 3.2

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Dialogen med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har medført, at Allerød Kommune tilføjer en retningslinje i afsnit 2.3 Natur og Grønt Danmarkskort, som sikrer Forsvarets nuværende og fremtidige aktiviteter i nationalt og internationalt beskyttede områder.

Det er vurderet, at ændringen ikke har betydning for miljøvurderingen af forslag til Allerød Kommuneplan 2021.

Ændringer i miljøvurderingen på baggrund af statens bemærkninger

Vejstøj

I miljøvurderingen af forslag til Allerød Kommuneplan 2021 vurderes det i forbindelse med udpegningen af et område til boliger ved Sportsvej ved Lillerød tæt på Hillerødmotorvejen, at påvirkningen af befolkningen og menneskers sundhed ikke kan afvises at være væsentlig, da området støjbelastes. Som beskrevet i afsnit 3.1 tilføjer Allerød Kommune en retningslinje for området, der skal sikre, at etableringen af boliger forudsætter, at støjen kan nedbringes under 58 dB, som er Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for boligområder.

Retningslinjen sikrer, at der ikke kan opføres boliger i den pågældende kommuneplanramme, hvis der i den konkrete planlægning ikke kan etableres den fornødne støjafværgeforanstaltning, der kan nedbringe støjen. Udpegningen af kommuneplanrammen til boliger vurderes derfor ikke at være væsentlig for befolkningen og menneskers sundhed. Det anbefales herudover, at der i planlægningen af afværgeforanstaltninger medregnes, hvordan en fremtidig udvidelse af Hillerødmotorvejen kan medvirke til at øge støjbelastningen af området.    

Bemærkninger fra borgere i relation til miljøvurderingen

Der er ikke indkommet høringssvar fra borgere, der vedrører miljøvurderingen. De indkomne høringssvar fra borgere har derfor været for kommuneplanen alene.

Opsummering af ændringer i forslag til Kommuneplan 2021

Helt overordnet foretages følgende primære ændringer i forslag til Allerød Kommuneplan 2021 på baggrund af den offentlige høring:

  • Tilføjelse af signaturforklaring for kort i kommuneplanen
  • Teknisk rettelse af kommuneplanramme EN.R.01
  • Justering af redegørelse og tilføjelse af retningslinjer for afsnit 2.3 om Natur og Grønt Danmarkskort  
  • Tilføjelse af retningslinje for vejstøj til kommuneplanramme EN.R.01

Allerød Kommune har herudover foretaget en række mindre redaktionelle justeringer og præciseringer af kommuneplanen.