Bemærkninger til retningslinjer

Efter Planloven er hele landet og dermed også Allerød Kommune opdelt i byzoner, sommerhusområder og landzoner. Kommuneplanens byområder er de områder, som allerede ligger i byzone og de områder, som i dag ligger i landzone, men som efter planen skal overføres til byzone i løbet af planperioden. Et område kan kun overføres fra landzone til byzone ved gennemførelse af lokalplan.

De nye byområder skal med hensyn til bebyggelsestætheder tage udgangspunkt i beliggenheden i forhold til kollektiv transport, så de områder, der ligger tættest på stationen eller har gode busforbindelser, får den højeste tæthed.

Ved planlægning af de nye byområder skal der sikres en tydelig overgang mellem by og land, og der skal ved afgrænsningen tages udgangspunkt i de landskabelige forhold. Kulturhistoriske værdier og spor skal indarbejdes i planerne.

I eksisterende byområder skal der planlægges for en intensivering af arealanvendelsen.

I kommunen ligger en række landsbyer eller landsbylignende bebyggelser i det åbne land. Der er også tydelige spor efter de oprindelige landsbyer i de eksisterende byområder. Landsbyernes karakteristiske og oprindelige træk skal så vidt muligt bevares, og eventuelt nybyggeri, anlæg mv. skal som udgangspunkt ske på baggrund af en lokalplan. Der er allerede udarbejdet lokalplaner for hovedparten af landsbyerne.

Allerød Kommune rummer en del boligområder i landzone, som egentlig har karakter af bymæssige områder. Det gælder f.eks. områderne ved Kirkeltevej i den nordlige del af kommunen, Bøgevangen ved Vassingerød og området ved Høveltsvangsvej/Stolelyngen i det sydlige Lillerød. Der kan ikke ske udvidelser eller fortætning i disse områder.

Allerød Kommune har kun et sommerhusområde, og der er ikke planer om udlæg af flere.

Statisk kort