Bemærkninger til retningslinjer

Efter planloven er hele landet og dermed også Allerød Kommune opdelt i byzoner, sommerhusområder og landzoner. Kommuneplanens byområder er de områder, som allerede ligger i byzone og de områder, som i dag ligger i landzone, men som efter planen skal overføres til byzone i løbet af planperioden. Et område kan kun overføres fra landzone til byzone ved gennemførelse af lokalplan.

De nye byområder skal med hensyn til bebyggelsestætheder tage udgangspunkt i beliggenheden i forhold til kollektiv transport, så de områder, der ligger tættest på stationen eller har gode busforbindelser, får den højeste tæthed.

Ved planlægning af de nye byområder skal der sikres en tydelig overgang mellem by og land, og der skal ved afgrænsningen tages udgangspunkt i de landskabelige forhold. Kulturhistoriske værdier og spor samt naturværdier og rekreative værdier skal indarbejdes i planerne. I eksisterende byområder skal der planlægges for en intensivering af arealanvendelsen.

I kommunen ligger en række landsbyer eller landsbylignende bebyggelser i det åbne land. Der er også tydelige spor efter de oprindelige landsbyer i de eksisterende byområder. Landsbyernes karakteristiske og oprindelige træk skal så vidt muligt bevares, og eventuelt nybyggeri, anlæg mv. skal som udgangspunkt ske på baggrund af en lokalplan. Der er allerede udarbejdet lokalplaner for hovedparten af landsbyerne, og der vil i den kommende planperiode blive arbejdet med Kollerød landsby som forarbejde til en ny lokalplan for landsbyen for at sikre dennes fortsatte bevaring og trivsel Arbejdet vil ske i tæt samarbejde med borgerne i Kollerød.

Det vurderes i hh. ovenstående, at kommunens landsbyer generelt ikke har udfordringer, der truer deres levedygtighed, og at strategisk planlægning for landsbyer, vurderes deraf ikke relevant i nærværende planperiode.

Allerød Kommune rummer en del boligområder i landzone, som egentlig har karakter af bymæssige områder. Det gælder f.eks. områderne ved Kirkeltevej i den nordlige del af kommunen, Bøgevangen ved Vassingerød og området ved Høveltsvangsvej/Stolelyngen i det sydlige Lillerød. Der kan ikke ske udvidelser eller fortætning i disse områder.

Almenheden skal så vidt muligt have adgang gennem boligområder i landzone af hensyn til sammenhængen mellem de rekreative områder.

Allerød Kommune har kun et sommerhusområde, og der er ikke planer om udlæg af flere.

Statisk kort