Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag

Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for den kommunale detailhandelsstruktur, herunder afgrænsningen af bymidter, og fastsætte det maksimale bruttoetageareal til butiksformål og for de enkelte butikker, jf. planlovens § 11a, stk. 1, nr. 3.

Kommunens detailhandelsplanlægning sker inden for rammerne af planloven og Landsplandirektiv for detailhandel i Hovedstadsområdet, som udstikker overordnede bestemmelser for detailhandelsplanlægningen:

  • Arealer til butiksformål skal udlægges i den centrale del af en by, samt i de centrale områder af en bydel i de større byers bydele.
  • Fingerplanens 4 delområder: indre storbyområde (håndfladen), ydre storbyområde (byfingrene), grønne kiler og øvrige hovedstadsområde danner udgangspunkt for reglerne i Landsplandirektivet for detailhandel i Hoved stadsområdet.
  • Lillerød er i Landsplandirektiv for detailhandel i Hovedstadsområdet en by i ”Hillerød-fingeren”. Her er fastlagt at der er en bymidte i Lillerød.
  • Uden for de centrale bydele og de centrale områder af en bydel kan der dog udlægges arealer til butikker med særligt pladskrævende varer, mindre arealer til lokalforsyning af en landsby, et sommerhusområde eller lignende, butikker til salg af egne produkter (f.eks. gårdbutikker) mv.
  • Dagligvarebutikker kan i bymidter og bydelscentre etableres med et bruttoareal på max. 5.000 m² + 200 m² til personalerum. Der er ingen maksimal grænse for udvalgsvarebutikker, som fastsættes i kommuneplan og lokalplaner.
  • Større udvalgsvarebutikker kan kun etableres i bymidter og aflastningscentre udpeget i Landsplandirektiv for detailhandel i Hovedstadsområdet.
  • Der kan udlægges arealer til lokalcentre med et samlet bruttoareal til butikker på indtil 3.000 m2, med en maksimal butiksstørrelse på 1.200 m2 samt lokale butikker på indtil 1.200 m2 til et områdes daglige forsyning samt butikker, der forhandler særligt pladskrævende varer.

Nationale interesser

Det er statslige mål at kommunernes detailhandelsplanlægning skal:

  • fremme et varieret butiksudbud i mindre og mellemstore byer samt i de enkelte bydele i de større byer.
  • sikre, at arealer til butiksformål udlægges, hvor der er god tilgængelighed for alle trafikarter, og så transportafstandene i forbindelse med indkøb er begrænsede.
  • skabe gode rammer for velfungerende markeder

Planstrategi 2019
Det er byrådets mål, at Allerød Bymidte skal være det overordnede center for handelsliv i kommunen og dermed være et attraktivt indkøbssted for borgerne både for så vidt angår dagligvarer og udvalgsvarer.
Allerød bymidte skal ud over indkøbsmuligheder indeholde kulturelle tilbud og andre aktiviteter, som sikrer liv i bymidten og betyder, at bymidten er et naturligt mødested.

Det er desuden byrådets mål, at den nuværende centerstruktur fastholdes. Allerød Bymidte og Lynge Bytorv som bymidter med dagligvarer og udvalgsvarebutikker, Vestcenteret som bydelscenter samt 4 dagligvarebutikker til forsyning af lokalområder.

Kommuneplan 2021

Med planlovsændringen fra 2017 er det muligt at ændre butiksstørrelser. Den maksimale størrelse på udvalgsvarebutikker ændres fra 2.000 til 2.500 m2, fordi ICP har vurderet at det er vigtigt at der tiltrækkes kædebutikker. Kædebutikker har ofte behov for op til 2.000 m2. Med udviklingen mod færre og større butikker ønskes en fremtidssikring af bestemmelserne for bymidten og den maksimale grænse ændres derfor til 2.500 m2.

Samtidig ændres den maksimale dagligvarebutiks størrelse fra 3.500 m2 til 5.000 m2, så det er i overensstemmelse med planlovens bestemmelser.
Den eksisterende detailhandelsstruktur ændres ikke med Kommuneplan 2021. Der rettes udelukkende i butiksstørrelser i Allerød Bymidte. Det vurderes ikke at ændringerne vil have en betydning for detailhandlen i resten af kommunen eller uden for kommunegrænsen. Allerød Kommune ønsker med ændringen at sikre udviklingsmuligheder og et velfungerende marked med ændringerne. Detailhandelen i bymidten gives derfor bedre muligheder uden at det påvirker detailhandlen i kommunens mindre bysamfund.

Eksisterende forhold
Der er i dag ikke udlagt områder til butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper.
Der blev i 2009 udarbejdet en detailhandelsanalyse, der gav en status på detailhandelen og skitserede udviklingsmulighederne for kommunens detailhandel. For Allerød bymidte blev der udarbejdet en ny analyse i maj 2018.

Butikkerne
I Allerød Kommune var der primo 2009 74 butikker med et samlet bruttoareal på godt 31.500 m2 og en omsætning i 2008 på ca. 950. mio. kr. inkl. moms.

I Allerød bymidte var der i 2019 40 butikker og et samlet bruttoareal på 17.300 m2. Butikkerne omsatte i 2017 for ca. 550 mio. kr., hvoraf godt 175 mio. kr. var udvalgsvareomsætning.

Forbrug

Det potentielle forbrug fra borgerne i Allerød kommune var i 2017 knap 1,5 mia. kr. inkl. moms, fordelt med ca. 750 mio. kr. på dagligvarer og knap 740 mio. kr. på udvalgsvarer.

Oplandet
Det vurderes, at Allerød bymidte primært har sit opland i Allerød- og Blovstrød-området, men bymidten fungerer også som oplandsby for resten af kommunen. Allerøds opland begrænses af en række attraktive og væsentligt større udbuds- punkter inden for kort afstand – syd for Allerød ligger Lyngby bymidte, nord for ligger Hillerød bymidte og i øst ligger Hørsholm Midtpunkt.

Dagligvarer
Generelt er der i dag er en god decentral forsyning med dagligvarer.
I Lillerød skal der primært udlægges arealer til dagligvarer centralt for på længere sigt at sikre den daglige strøm af kunder samt sikre, at udbuddet koncentreres mest muligt.

Udvalgsvarer
På udvalgsvareområdet skal arealudlægget sikre, at forbrugerne har tilfredsstillende indkøbsforhold, og at Lillerød kan fastholde sin position som handelsby i kommunen.

Tilgængelighed
Allerød Kommune har i 2019 fået vurderet antal af parkeringspladser i bymidten. Der er en væsentlig overkapacitet og tilgængeligheden med bil er generelt god.

Allerød Station, som også betjenes af samtlige busruter i kommunen ligger i bymidten og adgangen med offentlig transport er derfor virkelig god. I forbindelse med stationen er der stor cykelparkeringskapacitet. Hovedstrøget M D Madsenvej er åben for cyklister.

Det vurderes, at der er god tilgængelighed for alle trafikanter.