Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag
Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for den kommunale detailhandelsstruktur, herunder afgrænsningen af bymidter, og fastsætte det maksimale bruttoetageareal til butiksformål og for de enkelte butikker, jf. planlovens § 11a, stk. 1, nr. 3.

Kommunens detailhandelsplanlægning sker inden for rammerne af planloven og Landsplandirektiv for detailhandel i Hovedstadsområdet, som udstikker overordnede bestemmelser for detailhandelsplanlægningen:

  • Arealer til butiksformål skal udlægges i den centrale del af en by, samt i de centrale områder af en bydel i de større byers bydele.
  • Fingerplanens 4 delområder: indre storbyområde (håndfladen), ydre storbyområde (byfingrene), grønne kiler og øvrige hovedstadsområde danner udgangspunkt for reglerne i Landsplandirektivet for detailhandel i Hovedstadsområdet.
  • Lillerød er i Landsplandirektiv for detailhandel i Hovedstadsområdet en by i ”Hillerød-fingeren”. Dette betyder, at man i Lillerød kan have dels en bymidte og dels et eller flere bydelscentre.
    Uden for de centrale bydele og de centrale områder af en bydel kan der dog udlægges arealer til butikker med særligt pladskrævende varer, mindre arealer til lokalforsyning af en landsby, et sommerhusområde eller lignende, butikker til salg af egne produkter (f.eks. gårdbutikker) mv.
  • Dagligvarebutikker kan i bymidter og bydelscentre etableres med et bruttoareal på max. 3.500 m2 + 200 m2 til personalerum. Udvalgsvarebutikker kan etableres med et bruttoareal på max 2.000 m2 + 200 m2 til personalerum.
  • Større udvalgsvarebutikker kan kun etableres i bymidter og aflastningscentre udpeget i Landsplandirektiv for detailhandel i Hovedstadsområdet.
  • Udvidelse af afgrænsning af bymidter i byer og bydelscentre, der har et samlet bruttoetageareal til detailhandel på mere end 5.000 m2 skal ske ved en statistisk model. De områder, hvor den statistiske model går ud over den bymidteafgrænsning, der var fastlagt i regionplanretningslinjerne 1. januar 2007 kan umiddelbart inddrages i bymidteafgrænsningen. Der kan dog argumenteres for udvidelse af bymidteafgrænsningen i et område, der ligger i umiddelbar tilknytning til den statistiske afgrænsning.
  • Der kan desuden udlægges arealer til lokalcentre med et samlet bruttoareal til butikker på indtil 3.000 m2, med en maksimal butiksstørrelse på 1.000 m2 samt lokale butikker på indtil 1.000 m2 til et områdes daglige forsyning samt butikker, der forhandler særligt pladskrævende varer.

Statslige interesser
Det er statslige mål at forbedre mulighederne for en decentral detailhandelsstruktur, der stimulerer til investeringer og fornyelser i detailhandlen også i mindre bysamfund, stationsbyer og mellemstore byer. De eksisterende bymidter skal styrkes som levende og varierede handelscentre. Der skal være et varieret butiksudbud i både mindre og mellemstore byer. Arealer til butiksformål skal have god tilgængelighed for alle trafikarter, herunder især den gående, cyklende og kollektive trafik, så afhængighed af bil ved indkøb mindskes.

Planstrategi 2015
Det er byrådets mål, at Lillerød Bymidte skal være det overordnede center for handelsliv i kommunen og dermed være et attraktivt indkøbssted for borgerne både for så vidt angår dagligvarer og udvalgsvarer.

Lillerød bymidte skal ud over indkøbsmuligheder indeholde kulturelle tilbud og andre aktiviteter, som sikrer liv i bymidten og betyder, at bymidten er et naturligt mødested.

Det er desuden byrådets mål, at den nuværende centerstruktur fastholdes. Lillerød Bymidte og Lynge Bytorv som bymidter med dagligvarer og udvalgsvarebutikker, Vestcenteret som bydelscenter samt 4 dagligvarebutikker til forsyning af lokalområder.

Eksisterende forhold
Der er i dag ikke udlagt områder til butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper.

Der blev i 2009 udarbejdet en detailhandelsanalyse, der gav en status på detailhandelen og skitserede udviklingsmulighederne for kommunens detailhandel.

Butikkerne
I Allerød Kommune var der primo 2009 74 butikker med et samlet bruttoareal på godt 31.500 m2 og en omsætning i 2008 på ca. 950. mio. kr. inkl. moms.

I Lillerød bymidte var der godt 50 butikker og et samlet bruttoareal på 18.500 m2. Butikkerne omsatte i 2008 for ca. 580 mio. kr., hvoraf godt 250 mio. kr. var udvalgsvareomsætning.

Forbrug
Det potentielle forbrug fra borgerne i Allerød kommune var i 2008 knap 1,4 mia. kr. inkl. moms, fordelt med ca. 650 mio. kr. på dagligvarer og knap 740 mio. kr. på udvalgsvarer.

Oplandet
Det er vurderingen, at oplandet til dagligvarebutikkerne i Allerød Kommune stort set udgøres af kommunens indbyggere. Under 10 % af dagligvareomsætningen i kommunens butikker vurderes at komme fra forbrugere uden for kommunen.

På udvalgsvareområdet kommer skønsmæssigt 5-10 % af omsætningen fra forbrugere uden for Allerød Kommune.

Dagligvarer
Generelt er der i dag er en god decentral forsyning med dagligvarer.

I Lillerød skal der primært udlægges arealer til dagligvarer centralt for på længere sigt at sikre den daglige strøm af kunder samt sikre, at udbuddet koncentreres mest muligt.

Udvalgsvarer
På udvalgsvareområdet skal arealudlægget sikre, at forbrugerne har tilfredsstillende indkøbsforhold, og at Lillerød kan fastholde sin position som handelsby i kommunen.

Bymidteafgrænsning
Hvis man ønsker at udvide kommuneplanens nuværende bymidteafgrænsning, skal det ske ved, at bymidten defineres ud fra en fastlagt statistisk metode.

Umiddelbart kan kun områder, der ligger inden for den statistiske afgrænsning, inddrages i bymidtens butiksområde. Der kan dog argumenteres særligt for at udlægge arealer til butiksformål, der støder direkte op til bymidten, men som ikke er omfattet af den statistiske afgrænsning fx ved byudviklingsområder.

Afgrænsningen skal kun foretages for bymidter og bydelscentre, hvor der planlægges for et samlet bruttoetageareal til butiksformål på mere end 5.000 m2.

Der er foretaget statistiske bymidteafgrænsninger for både Lillerød og Lynge. Afgrænsningerne er indarbejdet i den nuværende bymidteafgrænsning, der fremgår i retningslinje 1.5.12.