Tekniske anlæg

Betegnelsen tekniske anlæg dækker over anlæg som vindmøller, transport- og kommunikationsanlæg, forsyningsanlæg, miljøanlæg, affaldsbehandlingsanlæg og andre tekniske driftsanlæg. I kommuneplanen er planlægningen af alle tekniske anlæg af både lokal og regional betydning samlet. Planlægningen skal sikre, at udbygningen af samfundets infrastruktur til energiforsyning, affaldsbehandling og kommunikation sker under størst mulig hensyn til landskabet, de kulturhistoriske værdier og med færrest mulige miljøgener, både visuelt, forureningsmæssigt og støjmæssigt.

Landskabet i Allerød Kommune er i mindre grad præget af større tekniske anlæg, trods kommunens placering i Hovedstadsregionen. Kun en større højspændingsledning i nord samt enkelte, spredte vindmøller og andre tekniske anlæg fanger opmærksomheden i et ellers forholdsvist uforstyrret landskab.