Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag
Det fremgår af planlovens § 11 a, nr. 15, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder beliggenheden af værdifulde kulturmiljøer og andre væsentlige kulturhistoriske bevaringsværdier.

Statslige interesser
De statslige mål er at sikre, at de værdifulde kulturmiljøer, både i det åbne land og i byerne, kortlægges, beskrives og sikres.

De steder, der er optaget på UNESCO’s verdensarvsliste, skal sikres i kommuneplanerne gennem udlæg af bufferzoner, der skal sikre udpegningsgrundlaget.

Planstrategi 2015
I planstrategien beskrives kulturarven som en identitetsmæssig resurse, der kan skabe en stærk lokal profil. Derfor ønsker byrådet at øge bevidstheden om kommunens natur- og kulturhistorie, der skal aktiveres i den fremtidige udvikling.

Kommunens kulturhistorie og kunst skal formidles på hjemmeside, ved skiltning, stiforløb mm.

Kortlægning
Udpegningen af kulturmiljøer er baseret på en kortlægning af industriområder, som er teglværker, arbejderboliger og jernbaneboliger, lergrave og grusgrave, militæranlæg, som er voldanlæg og kaserner, og kulturhistoriske landskaber, som er landskabsaftegninger efter ler- og grusgravene i kommunen.