Erhvervsområder

1.3.1 Byfunktioner, som på grund af arealudnyttelse, arbejdspladstæthed, størrelse eller besøgsmønstre har en intensiv karakter, skal placeres inden for det stationsnære område og fortrinsvis inden for det stationsnære kerneområde. Det gælder f.eks. kontorvirksomheder over 1.500 etagemeter

Etablering af kontorvirksomheder over 1500 etagemeter udenfor det stationsnære kerneområde forudsætter et kommuneplantillæg, der sikrer, at de trafikale effekter svarer til det stationsnære kerneområde.

På baggrund af det stationsnære kerneområdes gode tilgængelighed og centrale beliggenhed skal bebyggelsesprocenten fastsættes til op til 110.

Det stationsnære kerneområde må anvendes til blandet bolig- og erhvervsformål. Indenfor det stationsnære kerneområde ligger Lillerød Bymidte, hvor der skal sikres et vist helhedspræg, og hvor de enkelte dele af byen skal bindes sammen af smukke pladser, gader, passager og grønne opholdspladser. Der skal tilstræbes kvalitet i såvel bygninger som i bymidtens måde at fungere på.

1.3.2 De eksisterende erhvervsområder Engholm og Borupgård fastholdes med deres nuværende udstrækning og må anvendes til lettere industri-, lager- og kontorvirksomheder i klasse 1-4 i henhold til Miljøministeriets Håndbog om Miljø og Planlægning.

I områderne kan kun placeres kontorvirksomheder under 1.500 etagemeter.

Områdernes grønne træk i form af beplantningsbælter, vejprofiler og grønne områder skal bevares og videreudvikles.

1.3.3 Nye og eksisterende erhvervsområder mellem Lillerød og Blovstrød, som ligger i landzone, skal indgå i planlægningen af det nye Blovstrød og i den forbindelse overføres til byzone.

Kontorvirksomheder i områderne skal være under 1.500 etagemeter. Der er dog mulighed for placering af kontorvirksomheder over 1.500 etagemeter indenfor 1200 meter fra Allerød Station, under forudsætning af virkemidler, som fremmer brug af kollektiv transport. Områderne skal indpasses i de nye bebyggelser og rekreative områder.

1.3.4 En del af Vassingerød industriområde må kun anvendes til virksomheder med særlige beliggenhedskrav (klasse 6-7 virksomheder). Dette gælder dog ikke Vassingerød Nord. Den enkelte virksomheds lokalisering afhænger af afstand til nærmeste boligområde.

Området skal afskærmes mod det åbne land af beplantningsbælter af skovkarakter.

1.3.5 En del Erhvervsområdet Farremosen må kun anvendes til transport og distributionserhverv samt virksomheder med særlige beliggenhedskrav (klasse 6-7 virksomheder), f.eks biogasanlæg.

Området skal afskærmes mod det åbne land af beplantningsbælter.