Baggrund for retningslinjer

Lovgivning
Det fremgår af planlovens § 11a, stk. 1, nr. 9, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af arealer til fritidsformål, herunder kolonihaveområder og andre rekreative områder.

Af planlovens § 5j fremgår det, at de grønne kiler ikke må inddrages til byzone eller anvendes til bymæssige fritidsanlæg.

Støj fra friluftsanlæg reguleres via Miljøministeriets Støjbekendtgørelse. Se under Bilag. 

Nationale interesser
Det er en national interesse at ferie- og fritidsanlæg lokaliseres efter sam­menhængende turistpolitiske overvejelser og kun i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser.

Fingerplan 2019
Fingerplanens § 17-19 angiver forskellige regler for placering af friluftsanlæg indenfor de regionale friluftsområder:

I den indre grønne kile kan der ikke etableres yderligere arealkrævende friluftsanlæg eller rekreative anlæg, der udelukker almen tilgængelighed.

I den ydre grønne kile kan der etableres enkelte arealkrævende friluftsanlæg til organiserede fritidsaktiviteter, men der bør vises tilbageholdenhed med anlæg, der kun er for medlemmer og har en lukket karakter. Areal- og bygningskrævende anlæg skal placeres under hensyntagen til stedets landskabs-, natur- og kulturværdier. Det samme gælder støjende anlæg, som skal placeres og udformes så støjbelastningen minimeres og i øvrigt overholder gældende bestemmelser om støj.

Der er i Fingerplan 2019 udpeget 10 specifikke lokaliseringsmuligheder for friluftsanlæg i Hovedstadsområdet. Allerød Kommune berøres af én af udpegningerne, som omfatter det tidligere Farum Kasernes øvelsesterræn på grænsen mellem Allerød Kommune og Furesø Kommune. Området er specifikt udlagt til golfbane. Golfbanen er etableret og åbnet i efteråret 2009.

Kortlægning af friluftsanlæg
I forarbejdet til Kommuneplan 2009 blev friluftsaktiviteter og -anlæg kortlagt. Formålet med kortlægningen var at definere kommunens værdier, udfordringer og potentialer og dermed give et fagligt beslutningsgrundlag til afvejningen mellem benyttelse og beskyttelse. For de emner, der før var en del af Regionplan 2005, var det desuden formålet at vurdere regionplanens gældende udpegninger og retningslinjer, herunder at vurdere behovet for eventuelle nye udpegninger.

Der blev blandt andet kortlagt følgende friluftsfaciliteter, se også kortet:

 • borde/bænke
 • primitive overnatningspladser
 • informationstavler
 • golfbaner
 • nyttehaver
 • kolonihaver
 • P-pladser ved naturområder
 • naturlegeplads
 • friluftsscene
 • put & take søer

Kortlægningen resulterede i en række anbefalinger:

 • Primitive overnatningspladser i tilknytning til stier
 • Motionsbaner/legepladser med fokus på bevægelse for børn og voksne
 • Naturlegepladser tæt på Lynge, f.eks. i Årtusindeskifteskoven og Lynge Grusgrav
 • Opstilling af borde/bænke ved udsigtspunkter
 • Friholde udsigtspunkter for skærmende beplantning og skæmmende anlæg
 • Placering af støjende friluftsanlæg langs støjbelastede veje og i tidligere grusgrave, såfremt det ikke støjbelaster omgivelserne i nævneværdig grad.

Fingerplan 2019, kortbilag C