Lynge-Uggeløse

Lynge-Uggeløse bydel ligger i den vestlige del af kommunen og består, foruden bysamfundet Lynge-Uggeløse, også af Vassingerød industriområde, landsbyerne Kollerød, Nymølle og Bastrup samt en række boligområder i landzone ved Krogenlund, Bøgevangen, Rosenlundvej og Hestetang. I bydelen bor der ca. 5100 borgere. Lynge Skole er det fælles samlingspunkt for denne bydel.

Lynge-Uggeløse bysamfund er vokset sammen af de to tidligere selvstændige landsbyer Lynge og Uggeløse. Lynge Bytorv er bydelens detailhandelscenter, og herudover er der et mindre område med butikker og servicevirksomheder ved Lynghøjvej. De ældste og kulturhistorisk mest værdifulde byområder er de bevarede dele af Lynge landsby og Uggeløse landsby med hver sin landsbykirke og kirkeomgivelser.

Kollerød, Nymølle og Bastrup er alle velafgrænsede landsbyer og udpegede som bevaringsværdige.

Vassingerød Industriområde, der ligger øst for Lynge-Uggeløse bysamfund er kommunens største erhvervsområde. I området og i det nye Farremosen erhvervsområde kan der placeres virksomheder, som har særlige beliggenhedskrav, for eksempel virksomheder, der skal ligge i større afstand fra boliger på grund af støj eller lugt. I tilknytning til Vassingerød industriområde ligger Vassingerød landsby og boligområdet ved Bøgevangen. Herudover er der boliger langs østsiden af den sydligste del af Vassingerødvej. Disse boligområder giver begrænsninger på hvilke virksomheder, der kan lokaliseres i industriområdet.

Boligområderne i Lynge bydel er helt overvejende bebygget med åben lav bebyggelse. Der er dog også enkelte rækkehusområder og lignende tæt lav bebyggelse. Mange af boligerne har et stort energiforbrug, som byrådet gerne ser nedbragt, og blandt andet derfor åbnes der mulighed for fortætning i villaområderne.

Lynge Bytorv-kilen og fælleden syd for Årtusindskifteskoven er Lynge bys vigtigste bynære friluftsområder. Kilen er forbundet med det kommende natur- og fritidsområde i Lynge Grusgrav, og i takt med åbningen af dette område får Lyngeborgerne helt enestående muligheder for friluftsliv. Vest for Uggeløse sker der ligeledes en efterbehandling af tidligere råstofgrave, som med tiden vil blive åbnet for offentligheden.

I den nordlige del af Lynge tæt ved Lynge skole ligger idrætsområdet med fodboldbaner, haller m.m. Derudover ligger også Mølleåens Golfbane syd for Lynge.

Øst for Lynge er der et areal til ny boligbebyggelse, fortrinsvis rækkehuse, ved Julemosegård. I den nordvestlige del er der mulighed for boliger på Idrætspladsen. Ved Langkæret gives der mulighed for rækkehuse, hvor der tidligere har været erhverv.

loading image
Henter kort...
static-map