Koloni- og nyttehaver

4.2.1 Indenfor de udpegede områder og i byområderne kan der placeres overnatningshaver. Landzonestatus skal opretholdes.

4.2.2 Uden for de udpegede områder kan der i landområdet placeres overnatningshaver, såfremt det ikke strider imod andre planmæssige interesser. Arealerne skal ligge højst 4 km fra en station og med god adgang for cyklister. Eventuel landzonestatus skal opretholdes.

4.2.3 Daghaver bør anlægges i byområdet på arealer med gode stiforbindelser og i rimelig gang eller cykelafstand fra kommunens etageboliger.

4.2.4 Det skal i lokalplanlægningen for nye overnatnings- og daghaver sikres, at nye havelodder i gennemsnit ikke er større end 400 m2, at de ikke anvendes til helårsbeboelse, og at der indarbejdes offentligt tilgængelige stier og fællesarealer.

4.2.5 Nye kolonihaver skal drives efter økologiske principper, det vil sige uden brug af sprøjtemidler, med begrænset brug af gødning og med vanding fra regnvandsopsamling. Anlæg bør udføres ved brug af miljøvenlige byggematerialer, for eksempel uden PVC og trykimprægneret træ.

Statisk kort