Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag
Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af områder til forskellige byformål, herunder beliggenheden af offentlige institutioner, jf. planlovens § 11a, stk. 1, nr. 2.

Planstrategi 2019
I forbindelse med Planstrategi 2019 vedtog byrådet, at der fra 2022 investeres 50 mio. kr. i dagtilbudsområdet i Allerød Kommune. Der bliver bygget nye daginstitutioner, der både sikrer, at der er fysisk kapacitet til at modtage de mange tilflyttere, som kommer til kommunen og samtidig understøtter, at børn kan trives og udvikle sig i gode fysiske rammer.

For at fortsætte den videre fysiske udvikling af skoleområdet afsættes fra 2022 og frem 100 mio. kr. til at investere i moderne bygninger, teknologi og faciliteter, som understøtter læring, udvikling, dannelse og trivsel.

Ved opførelsen af nye daginstitutioner bygges daginstitutioner på op til 180 pladser. Byggeriet udformes, så det er fleksibelt i forhold til fremtidige udsving i alderssammensætning og anvendelse. De nye daginstitutioner placeres så vidt muligt omkring skolerne, og dermed bygges der videre på de gode erfaringer med at etablere egentlige børne- og læringsbyer. Hermed understøttes den røde tråd i den pædagogiske tilgang på tværs af dagtilbud, skole og klub, og tankegangen sikrer ligeledes fleksibilitet og sambrug af lokaler og udendørs arealer.

Derudover planlægges for et nyt plejecenter syd for Sortemosevej.

Kommuneplan 2021

Med kommuneplan 2021 ændres anvendelsen for et areal syd for Sortemosevej, som muliggør, at der kan opføres et nyt plejecenter.

Kommunale politikker
Allerød Byråd har besluttet én samlet strategi for fremtidens ældreområde, som danner rammen for en igangværende revision og sammenlægning af kommunens ældrepolitik og værdighedspolitik. Det forventes at den nye ældre- og værdighedspolitik vedtages i efteråret 2021 og at den vil tage udgangspunkt i følgende elementer:

  • Tilbud om mangfoldige boligformer og støtte i eget hjem, som modsvarer forskellige faser i livet. Der skal være mulighed for at indgå i naturlige fællesskaber og leve længst muligt i kendte rammer
  • Fysiske rammer der er tilgængelige og tager højde for, at de borgere, som kommer i faciliteter på ældreområdet, kan have nedsatte funktioner. Det tilstræbes, at det skal være let at komme til, let at orientere sig og let komme omkring i kommunale bygninger og faciliteter
  • Borgerrettet skriftlig kommunikation der er let tilgængelig og nem adgang til information om muligheder og tilbud i kommunen
  • God og værdig ældrepleje med fokus på rehabilitering og den rette hjælp og støtte på det rette tidspunkt i borgernes liv  

Allerød Byråd vedtog i 2019 en ny børne- og ungepolitik; Leg, læring og trivsel. Børne- og ungepolitikken tager afsæt i byrådets vision ”Tæt på hinanden – Tæt på naturen” og i Allerød Kommunes børne- og læringssyn. Hovedelementerne i børne- og ungepolitikken er:

  • Læring og trivsel går hånd i hånd – det er hinandens forudsætninger
  • Allerød Kommune er en inkluderende børne- og ungekommune – forskellighed er en gave, som bidrager til demokratisk forståelse og dannelse
  • Der er fokus på det hele menneske, hvor personlige, faglige og sociale kompetencer er lige vigtige 
  • Børn i udfordringer støttes fra alle sider
  • Læringsmiljøerne skal have høj kvalitet og dermed skabe gode rammer for børnenes leg, læring og udvikling
  • Indsatser skal ske så tæt på nærmiljøet som muligt

Dertil har Byrådet iværksat en række initiativer for at understøtte børne- og ungepolitikken, eksempelvis årlige investeringer i læringsmiljøer og en samlet plan for vedligeholdelse af de fysiske rammer på børne- og ungeområdet.

Statisk kort