Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag
Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af områder til forskellige byformål, herunder beliggenheden af offentlige institutioner, jf. planlovens § 11a, stk. 1, nr. 2.

Planstrategi 2015
I forbindelse med Planstrategi 2015 vedtog byrådet:

- at der skal etableres nye daginstitutioner til ca. 200 børn i Lillerød og Blovstrød
- at eventuelt overflødige lokaler på skolerne kan udnyttes til institutioner, foreninger mm.
- at der etableres plejecenter i Teglværkskvarteret
- at der etableres demensplejepladser i forbindelse med Plejecenter Skovvang
- at der i forbindelse med salg af kommunal jord reserveres arealer til ældreegnede boliger i Teglværkskvarteret, ved Ørnevang og på Gladgården.

Kommuneplanens retningslinjer sikrer, at Planstrategiens forslag kan gennemføres. Det er aktuelt besluttet at opføre en ny børneinstitution i Blovstrød og at bygge demensplejepladser i tilknytning til Plejecenter Skovvang.

Der vil senere kunne udpeges lokaliseringsmuligheder for yderligere institutioner og plejehjemspladser, hvis behovet opstår.

Kommunale politikker
Allerød Byråd vedtog i 2016 en ældrepolitik, hvor visionen er at skabe optimale rammer for et godt og aktivt ældreliv. Målene under indsatsområdet "Boligformer" er blandt andet:

- At der er et varieret boligtilbud til ældre med fokus på placering, ejerforhold, størrelse og indretning.
- At der etableres boliger, der matcher særlige fysiske, psykiske og sociale behov hos fx demente.
- At borgere, der ønsker at tage et privat initiativ til at skabe nye boligformer til ældre, fx forskellige former for ældrekollektiver, kan få vejledning af kommunen.
- At byens rum og veje er tilgængelige og trygge, og at der er kollektive trafikmuligheder, som kan tilgodese ældre borgere.

I 2007 vedtog byrådet en sammenhængende børne- og ungepolitik: Vores børn og unge er et fælles ansvar. Børne- og ungepolitikken skal sikre:

  • En god og tryg opvækst for børn og unge
  • Helhed og sammenhæng i de offentlige tilbud
  • At børnene, de unge og deres forældre er i centrum for de tilbud, kommunen leverer
  • At kontakten til den enkelte medarbejder i dagtilbud, skole mv. samtidig er indgangen til kommunen
  • At de almene tilbud i videst muligt omfang skal rumme børn og unge med særlige tilbud

Endelig har byrådet vedtaget målsætninger for folkeskolen, som blandt andet fastslår, at skolen skal være for alle og skal give det enkelte barn udfordring og muligheder, der er tilpasset dagligdagen og retter sig mod børnenes fremtidige liv. Børnenes kreativitet skal støttes og bekræftes.