Bemærkninger til retningslinjer

Støj er uønsket lyd og er til daglig irritation for mange mennesker. Miljøstyrelsen fastsætter vejledende grænseværdier for støjbelastningen fra en række aktiviteter og en række forskellige områder. Grænseværdierne skal sikre, at den overvejende del af borgerne opfatter støjen som acceptabel, hvis grænseværdierne overholdes.

Retningslinjerne gælder for nye anlæg, men også for udvidelser og væsentlige ændringer, der har betydning for støjen. Ved planlægning af nye boligområder og anden støjfølsom anvendelse op til eksisterende vejanlæg skal støjgener så vidt muligt helt undgås, og det skal som minimum sikres, at støjbelastningen i boligområder ikke overstiger 58 dB. For offentlig og privat administration, liberale erhverv mv. er den tilsvarende støjgrænse 63 dB, og for rekreative områder i det åbne land 53 dB. I forhold til jernbaner er de tilsvarende støjgrænser 64 dB, 69 dB og 59 dB.

Der er fastsat støjkonsekvensområder omkring skydebaner og det militære øvelsesterræn i området ved Sjælsø. Når støjen fra en støjkilde spredes i omgivelserne, bliver støjniveauet lavere med øget afstand. Et område, der ligger så tæt på en støjkilde, at støjniveauet er højere end den vejledende grænseværdi, er støjbelastet og kaldes for støjkonsekvensområdet. Det er en planlægningszone, hvor der ikke kan udlægges arealer til støjfølsom anvendelse med mindre der gennemføres begrænsning af støjen ved støjdæmpning eller afskærmning. I Allerød Kommune har forsvaret to skydebaner. Det er Pistolskydebanen, Garderkasernen Høvelte og Sjælsø skydebaner. Umiddelbart nordøst for Sjælsø Skydebaner ligger Hørsholm og Omegns Jagtforenings Flugtskydebane.

Virksomheder er generelt ikke sikrede mod krav om yderligere støjdæmpning, hvis naboarealer inddrages til støjfølsom anvendelse. For at forebygge konflikter er der udformet retningslinjer, der sikrer, at områder til støjfølsom anvendelse ikke kan rykke tættere på eksisterende virksomheder, end at Miljøstyrelsens vejledende regler om støj fra virksomheder kan overholdes i støjfølsomme områder.

Statisk kort