Bebyggelser og anlæg

3.2.1 De fysiske spor af historien skal bevares og beskyttes gennem planlægning, administration og formidling.

3.2.2 Inden for landsbyerne Børstingerød, Lillerød, Blovstrød, Høvelte, Lynge, Kollerød, Uggeløse, Bastrup, Vassingerød, Nymølle og samling af huse i Krogenlund, der er udpeget som bevaringsværdige, må bevaringsinteresser, der knytter sig til bygninger, hegn, diger, beplantning, vejforløb m.v. ikke tilsidesættes, men skal sikres i forbindelse med lokalplanlægning, byggesagsbehandling og anden sagsbehandling samt Allerød Kommunes egne anlægs- og byggeaktiviteter.

Eventuel lokalplanlægning skal have som formål at bevare landsbyerne og tage hensyn til kulturhistoriske, landskabelige og andre naturmæssige træk samt til sammenhængen med kulturhistoriske træk i den omgivende dyrkningsflade.

Se kort over bevaringsværdige landsbymiljøer.

3.2.3 Der er en række bygninger, der så vidt muligt skal bevares, fordi de har en kulturhistorisk betydning for kommunen eller for lokalsamfundet. De kulturhistoriske bygninger er kroer og tidligere købmandshandler, rytterskoler og skoler, kommunekontorer, gårde, skovløberhuse, skovfogedsteder og skovridergårde, der ikke nødvendigvis er udpeget som bevaringsværdige på grund af deres arkitektoniske værdi. 

Se kort over kulturhistoriske bygninger.

3.2.4 De linjeformede anlæg som tipvognsspor, stier, sten- og jorddiger, alléer og stjerneudskiftninger, skal så vidt muligt bevares.

De bevaringsværdige tipvognsspor skal sikres ved at indgå i den fremtidige stiplanlægning.

Statisk kort