Baggrund for retningslinjer

Lovgivning
Det følger af planlovens § 11a, stk. 1, nr. 5 at kommuneplanen skal indeholde planlægning og retningslinjer for tekniske anlæg.

Vindmøllebekendtgørelsen og den tilknyttede vejledning indeholder nærmere retningslinjer for placering af vindmøller. Se vedledningen under bilag.

Vindmøller (ikke husstandsvindmøller) skal VVM-screenes i henhold til bekendtgørelse om vurdering af virkninger på miljøet.

Lov om fremme af vedvarende energi indeholder bestemmelser om værditab på ejendomme, udbud af vindmølleandele og grøn fond.

Støjbelastningen fra vindmøller er reguleret i vindmøllebekendtgørelsen.

Statslige interesser
Det er en statslig interesse, at vindmøller også i fremtiden skal udgøre en væsentlig del af el-forsyningen. Det er ligeledes en statslig interesse, at planlægningen for vindmøller ikke bringer lufttrafikkens sikkerhed i fare, og at isafkast og havari undgås i forhold til overordnede veje og jernbaner.

I marts 2012 vedtog et bredt flertal i Folketinget en energiaftale. Aftalen betyder bl.a., at vindmølleplanlægningen styrkes med henblik på nye landmøller med en samlet kapacitet på 1.800 MW frem mod 2020, hvormed landmøllekapaciteten forventes at stige 500 MW på trods af nedtagning af gamle møller.