Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag
Det fremgår af planlovens § 11a, stk. 1, nr. 13, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for lavbundsarealer, herunder beliggenheden af lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder.

Statslige interesser
I Vandmiljøplan III for 2005-2015 blev der som opfølgning på Vandmiljøplan II aftalt en række initiativer, som skal sikre, at vandmiljøet forbedres gennem reduktioner i udledningen af næringsstoffer fra landbruget. Disse indsatser med etablering af vådområder og ”fosforådale” fortsætter i de nye vandplaner for 2016-2020.

Kommunerne er i de kommende år forpligtet til at arbejde for opfyldelse af målet om, at vandmiljøet skal opnå en ”god økologisk tilstand”, jf. EU´s vandrammedirektiv. Direktivet er indarbejdet i miljømålsloven, som forpligter kommunerne til at udarbejde handleplaner og gennemføre konkrete initiativer.