Baggrund for retningslinjer

Lovgivning
Det fremgår af planlovens § 11a, stk. 1, nr. 8, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af arealer til fritidsformål, herunder kolonihaveområder og andre rekreative områder.

Kolonihaveloven indeholder bestemmelser om, at nye kolonihaver bliver permanente, og den definerer begrebet kolonihaver, overnatningshaver og daghaver.

Statslige interesser
Det er et statsligt mål, at kolonihaveområder fortsat skal være en væsentlig del af bybefolkningens muligheder for rekreation og beskæftigelse i fritiden.

Fingerplan 2013
Kommuneplanlægningen i de ydre grønne kiler skal sikre, at areal- og bygningskrævende friluftsanlæg kan placeres eller udvides under hensyntagen til stedets landskabs-, natur- og kulturværdier, jf. fingerplanens § 16 stk. 1, nr. 4.

Kortlægning af kolonihaver
I forarbejdet til Kommuneplan 2009 blev friluftsaktiviteter og -anlæg kortlagt, herunder kolonihaver, og det blev anbefalet at udpege ca. 6 hektar overnatningshaver som beskrevet i Regionplan 2005 og integrere nyttehaver ved byudvikling af etageejendomme.