Bemærkninger til retningslinjer

Formålet med udpegningerne af værdifulde kulturmiljøer i kommuneplanen er at beskytte og bevare de væsentligste kulturhistoriske spor i landskabet fra hele menneskets udviklingshistorie. Udpegningerne skal sikre, at for eksempel ny bebyggelse, byudvikling, anlægsarbejder, skovtilplantninger og naturgenopretning og forvaltning af landskabet i øvrigt sker i respekt for de kulturhistoriske beskyttelsesinteresser.

Retningslinjerne har til hensigt at sikre historien om samfundets udvikling, som den opleves i de bebyggede områder og i kulturlandskabet.

Byudvikling og byomdannelse skal ske i respekt for de værdifulde kulturmiljøer, eksempelvis de udpegede industriområder, ler- og grusgrave, militæranlæg og kulturhistoriske landskaber. Der skal ske en afvejning af hensynet til beskyttelse af de værdifulde kulturmiljøer - uden at bevaringshensynene unødvendigt bremser udvikling i byerne og i det åbne land.

Som nyt i Kommuneplan 2017 er udlagt en 300 meter bufferzone omkring Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland, der blev optaget på UNESCOs verdensarvsliste i 2015. Bufferzonerne følger i Allerød Kommune som udgangspunkt skovbyggelinjen.

For at blive optaget på UNESCOs liste, skal området have en "Outstanding Universal Value". Det er her: Skovene, jagtvejene og deres organisering, symbolske markører som Eremitageslottet samt Kongestenen, vejstenene og stendiget i Store dyrehave og de numeriske vejnavne i Store Dyrehave og Gribskov.

Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland lever op til to ud af ti kriterier:

Kriterium ii: Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland er et enestående eksempel på, hvordan udvekslingen af barokkens værdier i Europa påvirkede udviklingen inden for landskabsdesign i det 17. og 18. århundrede. Landskaberne illustrerer en evolution i landskabsdesign.

Kriterium iv: Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland er et enestående eksempel på et kulturlandskab, der er skabt som et magtsymbol af den enevældige konge i slutningen af den det 17. århundrede.

Størstedelen af verdensarvsområdet er statsejet og beskyttet af en række love: Skovloven, Naturbeskyttelsesloven, Planloven, Bygningsfredningsloven og Museumsloven. Arealerne forvaltes efter driftsplaner, der beskriver, hvordan de statsejede skove og naturarealer skal drives og plejes.

Statisk kort