Bemærkninger til retningslinjer

Kolonihaver fungerer som et fristed for Hovedstadsregionens befolkning med tilbud om sundhed og livsglæde. Derudover er kolonihaver en dansk tradition med socialt indhold og mulighed for at blande danske og nydanske.

Kolonihaver er en samlebetegnelse for overnatningshaver og daghaver. Ved overnatningshaver forstås havekolonier, hvor der på den enkelte havelod er tilladelse til at opstille et redskabsskur eller hus til overnatning i begrænset omfang. Ved daghaver/nyttehaver er der kun mulighed for et redskabsskur på den enkelte havelod.

Kommunens eksisterende kolonihaver samt alle nye kolonihaver er i henhold til kolonihaveloven permanente, hvad enten de ligger i by- eller landområdet. Det betyder, at de ikke må nedlægges, med mindre samfundsmæssige hensyn gør det nødvendigt.

Efter en konkret vurdering kan der etableres nye kolonihaver indenfor 4 km fra en station, såfremt der er gode tilkørselsforhold for cyklister. Derudover må placeringen ikke stride imod andre kommuneplaninteresser, for eksempel transportkorridor, lavbundsarealer og områder med biologiske eller landskabelige interesser.

Det er vigtigt, at der ved anlæg af nye kolonihaver, sker en udbygning af stinettet inden for området og til området, således at det kan indgå som et alment rekreativt område.

Der er indsat en retningslinje om økologisk drift af kolonihavearealerne. Målene er blandt andet at drive kommunale arealer uden brug af sprøjtemidler, at fremme bæredygtigt byggeri, spare på vandforbruget og fremme biologisk mangfoldighed. 

Statisk kort