Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag
Aftalen, som er indgået mellem regeringen og KL, betyder, at kommunerne skal udarbejde klimatilpasningsplaner. Disse planer skal indeholde en kortlægning af risikoen for oversvømmelser, og planerne skaber overblik over og prioriterer indsatsen. Klimatilpasningsplanerne indarbejdes direkte i eller som tillæg til kommuneplanerne.

Statslige interesser
Det er et statsligt mål, at der foretages en vurdering af oversvømmelsesrisikoen for ekstreme oversvømmelser fra vandløb og søer, havet, fjorde og andre dele af søterritoriet for hvert vanddistrikt. På baggrund af vurderingen skal udpeges risikoområder, hvor der er en potentiel væsentlig oversvømmelsesrisiko, eller hvor en sådan må anses for sandsynlig.

Planstrategi 2015
I henhold til Planstrategi 2015 vil byrådet udarbejde en klimahandlingsplan.

Kortlægning af risikoområder og indsatsområder
Udpegning af risikoområderne for oversvømmelser er baseret på kortlægning af oversvømmelseskort fra forskellige forventede regnvejrshændelser fra spildevand, vandløb og lavninger og kortlægning af områder, hvor de største værdier kan være truet (Se Risikokortlægning under bilag).

Der er efterfølgende udpeget indsatsområder. For alle indsatsområder er det nødvendigt at foretage yderligere undersøgelser, der er målrettet hvert enkelt område. Årsagerne til oversvømmelserne skal klarlægges og strømningsvejene skal simuleres i en hydraulisk model.

Handlingsplan for Klimatilpasning kan ses under bilag.