En langtidsskitse

Langtidsskitsen rækker ud over kommuneplanes 12 års planperiode og tager udgangspunt i "trekløvermodellen" for Lillerød-Blovstrøds udvikling.

Målet med Langtidsskitsen er først og fremmest at skabe miljørigtige lokaliseringsmuligheder i Hillerødfingeren i overensstemmelse med målsætningerne i den statslige planlægning. Det er også i overensstemmelse med byrådets strategi om at medvirke til at fremme udvikling og vækst i Hovedstads- og Øresundsregionen.

Gennem fortætning og udvikling af nye boligområder skal der skabes mobilitet på boligmarkedet internt i kommunen og i regionen. Og der skal tilbydes bosætningsmuligheder for borgere, som flytter til regionen, og som ønsker at bo med "naturen i baghaven" og med adgang til kernevelfærd af høj kvalitet.

Byrådet ønsker også at skabe stationsnære lokaliseringsmuligheder for arbejdspladsintensive virksomheder.

I den forbindelse ser byrådet særlige regionale udviklingspotentialer i en opgradering af trinbrættet ved Høvelte - og på sigt en S-togsforbindelse mellem Hillerødbanen og Farumbanen med en sammenkobling ved Høvelte.

Forsvarets effektivisering af bygnings- og arealanvendelsen kan frigive lokaliseringsmuligheder for stationsnære funktioner ved Høvelte station, ligesom der er udviklingsmuligheder i Høvelte landsby.

En del af kommunens byudviklingsområde omkring Det nye Blovstrød indgår i langtidsskitsen og kan eventuel finde sin endelige udformning i forhold til udviklingen af Høvelte trinbræt.

Langtidsskitsen viser også de fremtidige natur- og fritidsområder og de nye skove. Det sker ud fra den overbevisning, at natur og mange rekreative områder er kvaliteter, som stadig flere borgere og virksomheder prioriterer højt.

Samspillet mellem naturværdierne og bybygning af høj arkitektonisk kvalitet skal sikre borgere og virkomheder gode livs- og udfoldelsesmuligheder.

Samlet set er langtidsskitsen udtryk for en plan med et regionalt perspektiv, hvor visionen er at styrke Nordsjællands position som en innovativ, dagsordensættende region. Et attraktivt sted at arbejde og bo - ikke mindst set i lyset af de udfordringer, som Øresundsregionens udvikling medfører for Nordsjælland.